คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

Chum
ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.นพรัตน์ พัชณีย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.อรอนงค์ ไชยรา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อนาวิล พรหมเทพ
ประธานสาขาวิชาประมง
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
       
อ.ศศิธร มีชัยตระกูล
ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
       


หัวหน้าสำนักงาน

สุพัตรา หล้าชาญ
หัวหน้าสำนักงาน