คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา
ประธานกรรมการ
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
กรรมการ
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
กรรมการ
ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
กรรมการ
อ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
กรรมการ
อ.นพรัตน์ พัชณีย์
กรรมการ
         
นายประเสริฐ เครืออ่อน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางบังอร ไชยเสนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุพัตรา หล้าชาญ
กรรมการและเลขานุการ