ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 6 ทุน

เผยเเพร่เมื่อ

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาโครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 6 ทุน”

การประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1”

ขยายเวลาเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7

เผยเเพร่เมื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 7” อบรมระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 รับจำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท/คน (หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา)

อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลาเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7”

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023

เผยเเพร่เมื่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อ่านเพิ่มเติม “คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023”

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบยื่นความจำนง) เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ประเภทคัดเลือก (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดีและให้โอกาสฯ)

การรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ประเภทโควต้า (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2)

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

# รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

# กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ

# สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

# กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

# สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

# สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 86 อัตรา

บริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

การลงนามความมือทางวิชาการ (MOU) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ สาขาวิชาการประมง

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล และการจัดการสุขภาพปลานิล เพื่อเสริมสร้างและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

สาขาวิชาการประมง จัดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนเพื่อการบูรณาการเรียนรู้”

หลักสูตรระยะสั้น การจัดการและการผลิตปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน : การจัดการด้านอาหารปลานิล

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1” ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1””

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 อ่านเพิ่มเติม “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ในหัวข้อ อ่านเพิ่มเติม “จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565”

หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2565โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา มีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3””

คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบริการสาระข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ อ่านเพิ่มเติม “คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่”

บทความเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลก

เผยเเพร่เมื่อ

ราชินีทับทิมสยาม ( Siam Ruby Queen ) คือชื่อของข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลก ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยฝีมือของคนไทย นั่นก็คือ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม “ปลูกข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลก”

เลี้ยงกบนา ในนาข้าวแบบอินทรีย์

เผยเเพร่เมื่อ

นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ อ่านเพิ่มเติม “เลี้ยงกบนา ในนาข้าวแบบอินทรีย์”

ปศุสัตว์เตือน! ระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงหน้าฝน

เผยเเพร่เมื่อ

ปศุสัตว์เตือนเกษตรกรและประชาชน เฝ้าระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงฤดูฝน ชี้เป็นช่วงที่สัตว์อ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย หากพบสัตว์ปีกตายไม่ทราบสาเหตุจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที อ่านเพิ่มเติม “ปศุสัตว์เตือน! ระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงหน้าฝน”

“ราชินีทับทิมสยาม” ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง อีกทางเลือกของเกษตรกร รสชาติแปลกใหม่ ปลูกขายได้ราคา

เผยเเพร่เมื่อ

พูดถึงนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดในบ้านเรา ชื่อของ ดร. ทวีศักดิ์ ภู่หลำ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นที่รู้จักกันดี เพราะมีผลงานมากมาย ที่สำคัญท่านเป็น 1 ใน 5 ของนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดระดับโลก ปัจจุบันเป็นเจ้าของ บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด อ่านเพิ่มเติม ““ราชินีทับทิมสยาม” ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง อีกทางเลือกของเกษตรกร รสชาติแปลกใหม่ ปลูกขายได้ราคา”

อีสาน…แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น

เผยเเพร่เมื่อ

อีสานแหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด หากพูดถึงภาคอีสานเชื่อว่าทุกคนนึกถึงภาพทุ่งรวงทอง อ่านเพิ่มเติม “อีสาน…แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น”

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

ทำเนียบศิษย์เก่า

Link Face หลักสูตรผลงานวิจัยตีพิมพ์

ร้องเรียน

Link

banner 4
banner 1
banner 2
แบรนเนอร์ลิ้งค์
banner 3
ThaiLIS
เวปศิษย์เก่า
เศรษฐกิจพอเพียง
สหกิจศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรมบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ครูพรีม ศิษย์เก่า

แนะนำการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนเข้ารับการอบรมผสมเทียม