ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม 2566 จำนวน 18 ท่าน
คลิกดูเอกสาร

ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง

เผยเเพร่เมื่อ

เนื่องด้วยวันที่ 6-14 กย 2566 มหาวิทยาลัยของเราจะมีงานพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาราชภัฏทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม “ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง”

โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านการการอบรมวิศวกรสังคม ได้ดำเนินโครงการวิศวกรสังคม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านหนองแหวนพัฒนา จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช ประธานสาขาวิชาการประมง อ่านเพิ่มเติม “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)”

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบยื่นความจำนง) เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ประเภทคัดเลือก (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดีและให้โอกาสฯ)

การรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ประเภทโควต้า (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2)

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

# กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ

# สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

# กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

# สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

# สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 86 อัตรา

# กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา (รับสมัคร 2-20 ก.ค. 2561 )

บริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล และการจัดการสุขภาพปลานิล เพื่อเสริมสร้างและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

สาขาวิชาการประมง จัดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนเพื่อการบูรณาการเรียนรู้”

หลักสูตรระยะสั้น การจัดการและการผลิตปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน : การจัดการด้านอาหารปลานิล

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ปฏิบัติการ : การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลกุดไหอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ในหัวข้อ อ่านเพิ่มเติม “จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565”

หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2565โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา มีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3””

คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบริการสาระข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ อ่านเพิ่มเติม “คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 19 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1”

บทความเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลก

เผยเเพร่เมื่อ

ราชินีทับทิมสยาม ( Siam Ruby Queen ) คือชื่อของข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลก ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยฝีมือของคนไทย นั่นก็คือ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม “ปลูกข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลก”

เลี้ยงกบนา ในนาข้าวแบบอินทรีย์

เผยเเพร่เมื่อ

นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ อ่านเพิ่มเติม “เลี้ยงกบนา ในนาข้าวแบบอินทรีย์”

ปศุสัตว์เตือน! ระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงหน้าฝน

เผยเเพร่เมื่อ

ปศุสัตว์เตือนเกษตรกรและประชาชน เฝ้าระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงฤดูฝน ชี้เป็นช่วงที่สัตว์อ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย หากพบสัตว์ปีกตายไม่ทราบสาเหตุจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที อ่านเพิ่มเติม “ปศุสัตว์เตือน! ระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงหน้าฝน”

“ราชินีทับทิมสยาม” ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง อีกทางเลือกของเกษตรกร รสชาติแปลกใหม่ ปลูกขายได้ราคา

เผยเเพร่เมื่อ

พูดถึงนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดในบ้านเรา ชื่อของ ดร. ทวีศักดิ์ ภู่หลำ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นที่รู้จักกันดี เพราะมีผลงานมากมาย ที่สำคัญท่านเป็น 1 ใน 5 ของนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดระดับโลก ปัจจุบันเป็นเจ้าของ บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด อ่านเพิ่มเติม ““ราชินีทับทิมสยาม” ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง อีกทางเลือกของเกษตรกร รสชาติแปลกใหม่ ปลูกขายได้ราคา”

อีสาน…แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น

เผยเเพร่เมื่อ

อีสานแหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด หากพูดถึงภาคอีสานเชื่อว่าทุกคนนึกถึงภาพทุ่งรวงทอง อ่านเพิ่มเติม “อีสาน…แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น”

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

งานทุนและสวัสดิการ

ทำเนียบศิษย์เก่า

Link Face หลักสูตรผลงานวิจัยตีพิมพ์

ร้องเรียน

Link

banner 4
banner 1
banner 2
แบรนเนอร์ลิ้งค์
banner 3
ThaiLIS
เวปศิษย์เก่า
เศรษฐกิจพอเพียง
สหกิจศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรมบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ครูพรีม ศิษย์เก่า

แนะนำการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนเข้ารับการอบรมผสมเทียม