อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12

วัตถุประสงค์
– เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ศาสตร์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12

วัตถุประสงค์
– เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ศาสตร์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

หัวข้อ “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  วิทยากรโดย อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หัวข้อ
“จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวัสสา ปั้นเหน่ง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ