หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 5

# กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)

กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรระยะสั้น การจัดการและการผลิตปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน : การจัดการด้านอาหารปลานิล

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

BN รางวัลชนะเลิศ

จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง) ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม