หัวข้อข่าว

การประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1

BN รับนักศึกษา 2567

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ สาขาวิชาการประมง

BN ประกวดตู้ปลา

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้และบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ฯ

ขยายเวลาเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7

Banner รศ.เย็น

BN Nogift

BN ผสมเทียม รุ่น 7