หัวข้อข่าว

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023

คำสั่ง ที่ 1041/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย

# รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

BN สมัครเรียนรอบ 3

ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6

BN ตัวแทนพระราชทานปริญญาบัตร

ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง

BN ยินดีต้อนรับตรวจประกัน 2565

โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน