หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประเภทรับตรงทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

BN เปิดรับสมัครรับตรงรอบ 3

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ปฏิบัติการ : การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

BN ผสมเทียม รุ่นที่ 5

BN แสดงความยินดี ผศ.เรืองฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.

BN No

BN No gift

BN ชนะเลิศคล้องโค

ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลกุดไหอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร”