หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษา-62

กิจกรรม World Egg Day 2018

รอบ 2-1

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วท.บ. สาขาวิชาการประมง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา