หัวข้อข่าว

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล และการจัดการสุขภาพปลานิล เพื่อเสริมสร้างและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

BN ยกระดับเกษตรสุขใจ

สาขาวิชาการประมง จัดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนเพื่อการบูรณาการเรียนรู้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 5

# กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)

กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรระยะสั้น การจัดการและการผลิตปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน : การจัดการด้านอาหารปลานิล

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

BN รางวัลชนะเลิศ