ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ สาขาวิชาการประมง

เผยเเพร่เมื่อ 128 เข้าชม

ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภายใต้โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จัดกิจกรรม โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 294 คน มีกิจกรรมทั้งหมด 3 พื้นที่ 8 ฐานการเรียนรู้

พื้นที่ 1 โรงงานแปรรูป   
ฐานที่ 1 คลอโรฟิลล์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
ฐานที่ 2 คุกกี้ แฟนซี (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

พื้นที่ 2 ฟาร์มสาธิต  
ฐานที่ 3 สุขศาสตร์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย (กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษา)
ฐานที่ 4 ก ไก่ กุ๊กกุ๊ก สนุกคิด (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

พื้นที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฐานที่ 6 รู้ศัพท์อังกฤษจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponic (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ฐานที่ 7 การงานอาชีพมหาสนุก (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
ฐานที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา)


สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทาริกา ทิพอุเทน ประธานสาขาวิชาการประมง ได้ดำเนินการจัดฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับชนิดสัตว์น้ำที่อาศัยในน้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย ชีววิทยาสัตว์น้ำ สัตว์น้ำเศษฐกิจที่ควรรู้ และกิจกรรมทายปัญหาเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ซึ่งได้รับความสนใจกับนักเรียนและคูณครูเป็นอย่างมาก