สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ยุคใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยงอย่างมีศักยภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่อาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์ทางสุขภาพสัตว์ การดูแลพยาบาลจัดการสุขภาพและอนามัยของสัตว์ โดยแบ่งเป็นหลายสาขาย่อยตามความหลากหลายขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โลหิตวิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา สัตวแพทยสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สุขศาสตร์สัตว์ และงานด้านพยาบาลสัตว์ โดยพื้นฐานความรู้ของสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางคลินิกของสัตว์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะทางห้องปฏิบัติการ และทักษะด้านอาชีพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์ การดูแลจัดการสุขภาพสัตว์และพยาบาลสัตว์ อนามัยของสัตว์ รวมทั้งการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพทางเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของสัตว์ในท้องถิ่นและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบและรู้จักการเสียสละต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • เป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน หลักการ และแนวความคิดในงานด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรมสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูล
 • มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านเทคนิคการสัตวแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและพัฒนาการปศุสัตว์ไทย

ข้อมูลบุคลากรในหลักสูตร

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
Ratmanee Chanabun
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วุฒิ วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
 • ปริญญาโท –
 • ปริญญาเอก วุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

E-mail    : ratmanee@snru.ac.th

อนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไส้เดือนสะเทินและไส้เดือนบก

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. นายธราดล จิตจักร
Tharadol Jitjuk
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
 • ปริญญาโท วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559

E-mail : taradol.j@snru.ac.th

สัตวแพทย์สาธารณสุข, อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
Permsak Yeemin
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536
 • ปริญญาโท  วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

E-mail : permsak.y@snru.ac.th

สัตววิทยา

ชื่อ-สกุล : อาจารย์สพ.ญ. กนกวรรณ บุตรโยธี
Kanokwan Bootyothee
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
 • ปริญญาโท วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564

E-mail : kanokwan@snru.ac.th

สัตวแพทย์สาธารณสุข, อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก

ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
Benjamabhorn Pumhirunroj
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559
 • ปริญญาโท  วท.ม. (ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562

E-mail : benjamabhorn@snru.ac.th

ปรสิตวิทยา, Health GIS

ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์  โสรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : maxxx2532@snru.ac.th

ข้อมูลการบริการวิชาการและสังคม

 • คลินิกรักษาสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  โทร 089-983-4986
  เพจสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ : https://www.facebook.com/vettechfromsnru
 • ชมรม little hop for vettech Little Hope For Vet-Tech
  ชมรมเราสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การทำกิจกรรม และการพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกสาขา ฝึกให้สมาชิกในชมรมเป็นผู้ที่มีความเมตตา กรุณา มีจริยธรรมต่อสัตว์ที่เป็นเพื่อนซี้สี่ขาของเรา ฝึกให้สมาชิกเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน มีคุณธรรมจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมโลก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมทั้งฝึกความรับผิดชอบแก่สมาชิกในชมรม รายได้ของชมรมส่วนใหญ่มาจากการเปิดหมวกหาทุนสนับสนุนค่าอาหารน้องน้องแมวจร พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคค่าอาหารน้อง ๆ ชมรมของเราขอสัญญาว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ ๆ น้อง ๆ ให้มานั้นถึงน้องแมวจรทุกตัวอย่างแน่นอนค่ะ ท่านใด้สนใจอยากเข้ามาให้อาหารน้อง เยี่ยมชมหรืออยากมาเกาพุงอ้วนๆของน้อง ๆ ขอเชิญที่สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เลยค่ะ
  เพจชมรม https://www.facebook.com/Littlehopeforvettechsnru

Website