หัวข้อข่าว

BN รางวัลชนะเลิศ

จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง) ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประเภทรับตรงทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ปฏิบัติการ : การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.

ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลกุดไหอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร”

การแข่งขันทักษะทางการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566