สาขาวิชาการประมง จัดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนเพื่อการบูรณาการเรียนรู้”

เผยเเพร่เมื่อ 339 เข้าชม

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ บ้านนาคำ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำพระราโชบายด้านการศึกษาโดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการประกอบด้วย

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม
3. มีงานทำ-มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดีมีวินัย

มาเป็นหลักคิดในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับการพัฒนาชุมชน โครงการ “การเลี้ยงปลาดุกเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนเพื่อการบูรณาการเรียนรู้” ให้บริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับการให้เป็นกิจกรรมแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และนำไปใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน