ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 5

เผยเเพร่เมื่อ 732 เข้าชม

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้องค์ความรู้ทางด้านการผสมเทียมโค และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในงานด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ จำนวน  19  ท่าน ดังนี้

นางสุชิรา ศรีสมยา
นายคเชนทร์ ราชรี
นายศุภกร ประภัสสร
นายจตุรงค์ มาประสงค์
นายทักษิณ ยะตะโคตร
นายณัฐพล ศรีลารักษ์
น.ส.อัจฉราภา ปั้นทอง

นายภานุพงศ์ การุญ
นายอินทรัตน์ กันนุฬา
นายพงษ์ศักดิ์ แสงคำ
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา พูลเพิ่ม
นายโชคชัย เดสี
นายอภิสิทธิ์ นวลงาม
นายธนายุทธ ฮังโยธา

นายเจริญชัย วงษ์จันทร์นา
นายพนมกร โพธิ์ชุม
น.ส.ประภัสสร ไชยะแสง
นายมีชัย คิดเห็น
นายกิตติศักดิ์ พันธ์สูง

Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 5 จำนวน 19 ท่าน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมตามประกาศรายชื่อ จำนวน 19 ท่าน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระด้วยเงินสด ชำระได้ที่อาคาร 10 ชั้น 1 งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ชำระผ่านระบบ Online บัญชีเลขที่ 421-1-17857-8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. แนบหลักฐานการชำระ พร้อมกับชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ส่งเข้า Line กลุ่ม

QR Code Line กลุ่ม

Download เอกสาร PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 5