ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล และการจัดการสุขภาพปลานิล เพื่อเสริมสร้างและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

เผยเเพร่เมื่อ 269 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล และการจัดการสุขภาพปลานิล เพื่อเสริมสร้างและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการคุณภาพน้ำ  การจัดการด้านสุขภาพปลานิล ส่งเสริมและสร้างความรู้การแปรรูปปลานิล และสร้างช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าจากการแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น และสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหลักศิลาใต้เชิงเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการจัดการสุขภาพปลานิล

2.   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการแปรรูปปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า

3.   การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมตลาดออนไลน์และการสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างข้อมูลความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์ และตลาดปัจจุบัน

4.   กิจกรรมถอดบทเรียน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เก็บข้อมูลด้านรายได้และคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ชุมชน นักศึกษา อาจารย์และวิทยากร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงทุภาคส่วนทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ข้อมูลโดย อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ