คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023

เผยเเพร่เมื่อ 217 เข้าชม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทำอันดับข้อมูลสถิติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เผยแพร่ผลงานวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ที่มา : https://rdi.snru.ac.th/topics/18349