ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 6 ทุน

เผยเเพร่เมื่อ

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาโครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 6 ทุน”

การประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1”

ขยายเวลาเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7

เผยเเพร่เมื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 7” อบรมระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 รับจำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท/คน (หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา)

อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลาเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7”

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023

เผยเเพร่เมื่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อ่านเพิ่มเติม “คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2023”

ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการ European Internship โดย Bixter training เป็นโครงการสำหรับช่วยนักศึกษาที่กำลงศึกษาในปีการศึกษา หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วในช่วงระยะเวลาที่กำหนด สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อให้ ได้รับโอกาสทดลองไปฝึกงานกับโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ”

ประกาศรายชื่อฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม 2566 จำนวน 18 ท่าน
คลิกดูเอกสาร

ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง

เผยเเพร่เมื่อ

เนื่องด้วยวันที่ 6-14 กย 2566 มหาวิทยาลัยของเราจะมีงานพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาราชภัฏทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม “ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง”

โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านการการอบรมวิศวกรสังคม ได้ดำเนินโครงการวิศวกรสังคม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านหนองแหวนพัฒนา จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน”