ประกาศรายชื่อฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม 2566 จำนวน 18 ท่าน
คลิกดูเอกสาร

ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง

เผยเเพร่เมื่อ

เนื่องด้วยวันที่ 6-14 กย 2566 มหาวิทยาลัยของเราจะมีงานพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาราชภัฏทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม “ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง”

โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านการการอบรมวิศวกรสังคม ได้ดำเนินโครงการวิศวกรสังคม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านหนองแหวนพัฒนา จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการวิศวกรสังคมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช ประธานสาขาวิชาการประมง อ่านเพิ่มเติม “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)”

กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565”

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม “สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.

เผยเเพร่เมื่อ

“ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.”

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่อการวิจัย หรือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์

เผยเเพร่เมื่อ

แนวปฏิบัติการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ดังนี้