การประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 71 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมนักวิจัยพบอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ครั้งที่ 1“โครงการต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมสัตตบงกช (1120) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพื่อสร้างกระบวนการร่วมมือกันทางวิชาการ ระหว่างนักวิจัยกับผู้สอนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนและเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรชาวไทยทุกฝ่ายให้มีความสามารถที่จะตอบโจทย์วิจัยภายใต้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในภาวะวิกฤติแม่น้ำโขง
โดยมีวิทยากรนักวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายแม่น้ำโขงฯ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนด้านชีววิทยาในโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และอุดรธานีกว่า 150 ท่าน