หัวข้อข่าว

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 6 ทุน

การลงนามความมือทางวิชาการ (MOU) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1”

ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน