อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1”

เผยเเพร่เมื่อ 102 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1” ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราเทพ เตมีรักษ์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 ได้