โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดบ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ”

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ

ณ แปลงนาสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” โดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา เป็นประธานในพิธีเปิด นักศึกษา บุคลากรร่วมลงแขกดำนา อ่านเพิ่มเติม “โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ”

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ag106 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนฯ ครั้งที่ 2/2560 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ”

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม Ag 109 โดยคุณนฤดล เสมชโชติ เป็นวิทยากร อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

วท.บ. สาขาวิชาการประมง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  อ่านเพิ่มเติม “วท.บ. สาขาวิชาการประมง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  อ่านเพิ่มเติม “วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  อ่านเพิ่มเติม “วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

วท.บ. พืชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารแสงจันทร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “วท.บ. พืชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

คบ.เกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 106 อ่านเพิ่มเติม “คบ.เกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”