อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1” ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) และคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1””

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 อ่านเพิ่มเติม “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ในหัวข้อ อ่านเพิ่มเติม “จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565”

หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2565โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา มีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3””

คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบริการสาระข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ อ่านเพิ่มเติม “คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 19 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3”

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร ผู้นำชุมชนและจิตอาสาบ้านดงพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ อ่านเพิ่มเติม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2”