ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 19 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3”

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร ผู้นำชุมชนและจิตอาสาบ้านดงพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ อ่านเพิ่มเติม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 1”

ทำบุญตักบาตรและปัจฉิมนิเทศ 2564

เผยเเพร่เมื่อ

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรมทำบุญตักบาตร และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ทำบุญตักบาตรและปัจฉิมนิเทศ 2564”

การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์”

การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและโคเพื่อเพิ่มมูลค่า

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและโคเพื่อเพิ่มมูลค่า”

การทำบัญชีฟาร์มของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงโคเนื้อ

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การทำบัญชีฟาร์มของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงโคเนื้อ”