ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 385 เข้าชม

เมื่อวันที่ 10 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการจัดการอาหารโคกระบือหลังจาหวิกฤติโรคลัมปีสกิล โดย อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ
TMR-โคเนื้อ แพะ
มันหมักยีสต์
UMMB โคเนื้อ โคนม
โปสเตอร์ลัมปีสกิล