ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 610 เข้าชม

วันที่ 18 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่นและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองและสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข