หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3”

เผยเเพร่เมื่อ 822 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2565โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา มีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มีการบูรณาการพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้สามารถพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการปฏิบัติราชการด้วยมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปในอนาคต  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้พิจารณาแล้วว่า “การผสมเทียมโค” เป็นกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะมาถ่ายทอดแก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป ตลอดจนภาคีเครือข่ายของคณะ

สามารถติดตามหลักสูตรที่เปิดอบรมและกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/AGTShortcourse