การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์”

การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและโคเพื่อเพิ่มมูลค่า

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและโคเพื่อเพิ่มมูลค่า”

การทำบัญชีฟาร์มของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงโคเนื้อ

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การทำบัญชีฟาร์มของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงโคเนื้อ”

การส่งเสริมสุขภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำและโคเนื้อให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคพยาธิ

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 การจัดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม “การส่งเสริมสุขภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำและโคเนื้อให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคพยาธิ”

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

อาหารและการให้อาหารโค

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565  ได้นำองค์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์สัตว์ อ่านเพิ่มเติม “อาหารและการให้อาหารโค”

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน ปี 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร การจัดโครงการฯ ครั้งนี้เป็นการบูรณาการเกี่ยวกับการวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม อ่านเพิ่มเติม “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ”

KM Share & Learn 2021

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี 2564 SNRU KM Share & Learn 2021 ณ หอประชุมจามจุรี  # หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น องค์ความรู้ทางการเกษตรสู่การจัดหารายได้คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “KM Share & Learn 2021”

ประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564

เผยเเพร่เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม AG106 และคณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564”

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดบ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ”