ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 398 เข้าชม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นผ่านการจัดการบริหารกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือในชุมชน