การลงนามความมือทางวิชาการ (MOU) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 34 เข้าชม

การลงนามความมือทางวิชาการ ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ จ้าวปอปลาฟาร์ม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร AG106 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามร่วมกับ คุณสินรัตนพล คำลือฤทธิ์ ผู้จัดการฟาร์ม “จ้าวปอปลาฟาร์ม” และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทาริกา ทิพอุเทน ประธานสาขาวิชาการประมง และคุณกรณ์ธัญรินทร์ โชติพัชรอังกูร ร่วมลงนามเป็นพยานในความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการประมง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์ม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการอาหารสัตว์น้ำ และการบริการเพื่อสังคมและชุมชน