กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช ประธานสาขาวิชาการประมง อ่านเพิ่มเติม “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)”

กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565”

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม “สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.

เผยเเพร่เมื่อ

“ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว.”

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่อการวิจัย หรือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์

เผยเเพร่เมื่อ

แนวปฏิบัติการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ดังนี้

“บนทางสายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง”

เผยเเพร่เมื่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กปว. / สป.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง” อ่านเพิ่มเติม ““บนทางสายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง””

ทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2564”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน สร้างศรัทธา ทัศนคติและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ่านเพิ่มเติม “ทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2564””

BN Small กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 63-64

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม “BN Small กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 63-64”

ทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน สร้างศรัทธา ทัศนคติและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ่านเพิ่มเติม “ทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563””