ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน

เผยเเพร่เมื่อ 3794 เข้าชม

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนสร้างศรัทธา ทัศนคติและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนจากภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้น จนเข้มแข็งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองได้และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน (พัฒนาจาก Traditional Farmer ไปสู่ Smart Farmer) และให้นักศึกษามีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่กลับสู่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ในโครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน
  • เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือจังหวัดใกล้เคียง
  • มีบิดา หรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นของตนเอง
  • ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีความมุ่งมั่น มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกร
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
  • 1) รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)  จำนวน 1 รูป
  • 2) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำเนาในระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 1 ฉบับ
  • 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
  • 4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
  • 5) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
  • 6) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
  • 7) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำหรือมีความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.agt.snru.ac.th ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หรือสแกนเอกสารการสมัครทางอีเมล Anuwat.A@snru.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 042 743 682 ในวันและเวลาทำการ

กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
          ประกาศลำดับที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.agt.snru.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศลำดับที่สอบสัมภาษณ์ต่อไป

 • เงื่อนไขการรับทุน
  • ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
  • หากผู้ได้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอนย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชาเอก หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศไม่ครบจะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
  • ระหว่างการศึกษาผู้รับทุนจะต้องผ่านการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ดังต่อไปนี้
   • 1) ภาคเรียนที่ 1 ผู้รับทุนต้องผ่านการพัฒนาเพื่อสร้างความศรัทธาและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนศึกษาตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและมีจิตอาสา (นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงาน “เกษตรสร้างรายได้ของสาขาที่ตนศึกษา” โดยศึกษาจากความสำเร็จของเกษตรกรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนศึกษา) และต้องผ่านการพัฒนากระบวนการทัศน์ในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น (ระหว่างปิดภาคเรียนนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาศักยภาพชุมชนของตนเอง) โดยคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินงานอาจารย์พี่เลี้ยง
   • 2) ภาคเรียนที่ 2 ผู้รับทุนต้องผ่านการพัฒนาเพื่อสร้างเค้าโครง “โครงการพัฒนาทางการเกษตรของสาขาที่ตนศึกษา” และฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานอาจารย์พี่เลี้ยง
   • 3) ภาคเรียนที่ 3-4 ผู้รับทุนต้องนำ “โครงการพัฒนาทางการเกษตรของสาขาที่ตนศึกษา” ไปปฏิบัติจริง ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินงานอาจารย์พี่เลี้ยง
   • 4) ภาคเรียนที่ 5-6 ผู้รับทุนต้องปรับปรุง “โครงการพัฒนาทางการเกษตรของสาขาที่ตนศึกษา” และขยายขนาดเพื่อพัฒนาประสบการณ์และสร้างความชำนาญภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้รับทุนสามารถนำชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงในการเทียบโอนชั่วโมงในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 300 ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานอาจารย์พี่เลี้ยง
   • 5) ภาคเรียนที่ 7-8 ผู้รับทุนต้องนำประสบการณ์ ผลการประเมินและข้อค้นพบจาก “โครงการพัฒนาทางการเกษตรของสาขาที่ตนศึกษา” เรียบเรียงและจัดทำเป็นรายงานการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษโดยความเห็นชอบของอาจารย์พี่เลี้ยง

อาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร และอาจารย์พี่เลี้ยงจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ผู้รับทุนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Spin off) ภายหลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้รับทุนการศึกษาต้องมีจิตอาสาช่วยเหลืองานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ
  • ผู้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมอบรมด้านการเกษตรหรือสาขาที่ตนศึกษาอยู่กับบุคลากรต้นแบบภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบคณะกรรมการดำเนินงานอาจารย์พี่เลี้ยง และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 23 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   • 1) ผู้รับทุนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ดังนี้
    • 1.1 กิจกรรมบังคับ                             ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
    • 1.2 กิจกรรมระดับคณะ                      ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
    • 1.3 กิจกรรมระดับสาขา                     ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
   • 2) ผู้รับทุนการศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม ดังนี้
    • 2.1 กิจกรรมระดับคณะ                      ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
    • 2.2 กิจกรรมระดับสาขา                     ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
   • 3) ผู้รับทุนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม ดังนี้
    • 3.1 กิจกรรมระดับคณะ                      ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
    • 3.2 กิจกรรมระดับสาขา                     ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
   • 4) ผู้รับทุนการศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ดังนี้
    • 4.1 กิจกรรมบังคับ                           ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนการศึกษาต้องมีปณิธานแน่วแน่ที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาประกอบอาชีพเกษตรกรในภูมิลำเนาของตนเอง