กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology)

เผยเเพร่เมื่อ 449 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช ประธานสาขาวิชาการประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทาริกา ทิพอุเทน อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ นายอรัญ บุตรนา และนางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป นางอรนาถ วัฒนวงษ์ รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป นางรัตนา ธีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป นางสาวอรณดี ธีระวตากูร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายณัฐพล ขำตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาววิชุดา ลาภพืชอุดม นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำจัดปัญหา พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ขับเคลื่อนผ่านโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกรมควบคุมโรค เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการออกข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ เพื่อการป้องกันควบคมโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง
จึงได้เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับจุลินทรีย์ (Biofloc technology) ในพื้นที่การดำเนินงานของสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูงให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป