กิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง สาขาวิชาการประมง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ 374 เข้าชม

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทักษะการรวบรวมองค์ความรู้ การวิเคราะห์ประเด็นการวิจัย การสรุปและต่อยอดผลการวิจัย พร้อมทักษะฝึกทักษะการพูด การนำเสนอ รูปแบบสื่อการนำเสนอ การแสดงความคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร AG109 ชั้น 1 อาคาร 12 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร