หลักสูตรระยะสั้น การจัดการและการผลิตปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน : การจัดการด้านอาหารปลานิล

เผยเเพร่เมื่อ 634 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง และนายอรัญ บุตรนา นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดการและการผลิตปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน : การจัดการด้านอาหารปลานิล (Short Course Training in Sustainability of Nile Tilapia Production and Management in Cage culture: Tilapia Feeding Management) ภายใต้โครงการพลิกโฉมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน  (Reinventing University for Sustainable Wellbeing Community Development) ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 จัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเชิงเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหลักศิลาใต้ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 20 คน และนักศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการจัดการอาหารที่เลี้ยงปลานิลในกระชังได้อย่างยั่งยืน และได้จัดกิจกรรมที่ 2 การสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คือ นายเฉลิม  ด้วงมั่ง เจ้าของธุรกิจส่วนตัว “เฉลิมฟาร์มปลานิล” จังหวัดสกลนคร และอาจารย์อนาวิล  พรหมเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับผู้จัดทำหลักสูตร จัดกระบวนการสร้างนวัตกรชุมชน เพื่อนำความรู้ไปบรรยายให้กับชุนชนที่สนใจแนวทางการจัดการการเลี้ยงปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งมีนวัตกรชุมชน 1 คน คือ นายขุนไล ชาชุมราช นวัตกรที่เป็นนักศึกษา 3 คน คือ นางสาวจันดา นาตา นายศุภชัย ไมสุวรรณ และนางสาวปณิดา ศรีโลเจียว และกิจกรรมที่  3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านหลักศิลาใต้ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทางผู้จัดทำหลักสูตรได้ติดตั้ง แผ่นป้ายองค์ความรู้ บริเวณขอบบนของศาลาประชาคม