โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้และบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ฯ

เผยเเพร่เมื่อ 179 เข้าชม

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้และบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2566 หนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศและทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างความยั่งยืน SDG 14 Life Below Water ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดตราด มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 21 คน และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ 4 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้และบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ทำให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ การตระหนักถึงทรัพยากรทางทะเลที่กำลังลดลง การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ มีแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

1. การศึกษาปัจจัย และกระบวนการผลิตกุ้งแบบธรรมชาติ ณ ธงชัยฟาร์ม จังหวัดตราด
2. การศึกษากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ธนาคารสัตว์น้ำ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด 
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

และนักศึกษาได้นำมาถอดบดเรียนจากการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 ผ่านกิจกรรม SAW and SHARE (เบิ่ง บอก เล่า) พบว่า นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ วิธีการ กระบวนการจากประสบการณ์ของเจ้าของฟาร์ม วิทยากรชุมชนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว และอาจารย์ผู้สอน ในการทำกิจกรรมการดำน้ำ การศึกษาแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำ แนวปะการัง และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง

ทางสาขาวิชาการประมง ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ดร. ฐิติพร หลาวประเสริฐ ประมงจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานประมงจังหวัดตราด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสและแนวทางในการศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ำในครั้งนี้