การแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง) ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

เผยเเพร่เมื่อ 493 เข้าชม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง) ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา และการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการกับสาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ทีม คือนางสาวจันดา นาตา และนายศุภชัย ไมสุวรรณ แข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งหมด 6 ทีม

ผลการแข่งขัน ตัวแทนจากสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้อันดับที่ 2 (มหาวิทยาลัยนครพนม อันดับ 1 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อันดับ 3)

และได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่าง ๆ ภายในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 จากกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้ประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพ