การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

เผยเเพร่เมื่อ 452 เข้าชม

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยนายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ และนางสาวอัสฉรา นามไธสง กำหนดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการเลี้ยงปลาและปลูกผักเชิงเศรษฐกิจ ณ ศาลาประชาคม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงทรัพย์ อรุณกมล อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง นายอรัญ บุตรนา นักวิชาการประมง ได้เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการเลี้ยงปลาและปลูกผักเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ: การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้กลุ่มเข้าใจวิธีการเลี้ยงปลา และการปลูกผักให้เหมาะสมกับพื้นที่ และความต้องการของกลุ่ม