ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1
Chanabun, R., Aoonkum, A., Seesamut, T., Bantaowong, U. & Panha, S. (2023). Four new terrestrial earthworm species from the northeast Thailand (Oligochaeta, Megascolecidae). ZooKeys (1176, 195–219). (Q1) (August 2023) https://doi.org/10.3897/zookeys.1176.106517
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
นายอนุวัตร อุ่นคำ
2
Khota, W., Panyakaew, P., Kesorn, P., Gunun, P., Suwannasing, R., Kimprasit, T., Puangploy, P., Kittipongpittaya, K., Cherdthong, A., Thip-uten, S., Sawnongbua, P., & Kaewpila, C. (2023). In Vitro Rumen Fermentation of Coconut, Sugar Palm, and Durian Peel Silages, Prepared with Selected Additives. Fermentation, 9(6), 567. (Q2) (June 2023) https://doi.org/10.3390/fermentation9060567.
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
3
Piayura, S. & Itthivadhanapong, P. (2023). The effects of feed moisture and dried coconut meal content on the physicochemical, functional, and sensory properties of gluten-free Riceberry rice flour-based extruded snacks. Front. Sustain. Food Syst. 7:1194594. (Q1) (July 2023) doi: 10.3389/fsufs.2023.1194594
อ.ดร.สุเมธ เพียยุระ
4
Mingkwan, B. & Sassi, F. & Muanglenm, N. & Pinmongkholgul, S. & Pinthong, K. & Tongnunui, S. & Yeesin, P. & Tanomtong, A. & Liehr, T. & Cioffi, M. & Supiwong, W. (2023). Evolutionary tracks of chromosomal diversification in Trichopsis (Anabantiformes, Osphronemidae) fishes: New insights from a molecular cytogenetic perspective. Biodiversitas Journal of Biological Diversity. 24(3) 1551-1559. (Q3) (March 2023) https://doi.org/10.13057/biodiv/d240327
อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
5 อ.วรางรัตน์ เป้งไชยโม
6
สุนทรีย์ สุรศร, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, กัมปนาท วงค์เครือสอน. (2566). อิทธิพลของโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 54(2), 165-180. (TCI2) (พฤษภาคม – สิงหาคม)
รศ.ดร.สุนทรีย์ สุรศร
อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน
7
Kanchan C., Imjai P., Chantabut L., Panchai K., Kanchan N., Khundech A. (2023). Synergistic effect of Piper sarmentosum and Terminalia catappa extracts against Aeromonas hydrophila infection in Rana rugulosa. AACL Bioflux, 16(5), 2546-2553. (October 2023) (Q3)
อ.อรอนงค์ ขันเดช
8
Pumhirunroj, B., Littidej, P., Boonmars, T., Bootyothee, K., Artchayasawat, A., Khamphilung, P., & Slack, D. (2023). Machine-Learning-Based Forest Classification and Regression (FCR) for Spatial Prediction of Liver Fluke Opisthorchis viverrini (OV) Infection in Small Sub-Watersheds. ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(12), 503.
(December 2023) (Q1)
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
9
Chaowvieng, A., Sutcharit, C., Chanabun, R., Srisonchai, R., Jeratthitikul, E. & Siriwut, W. (2024). Molecular phylogeny and taxonomic position of Macrobrachium lanchesteri (De Man, 1911), with descriptions of two new species from Thailand (Decapoda, Caridea, Palaemonidae). ZooKeys (1190, 163–193). https://doi.org/10.3897/zookeys.1190.113898
(๋January 2024) (Q1)
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
10
Butnan, S. (2023). Application Rates of Cricket Feces Influencing Soil Properties and Rice Yield in Soils of Different Moisture Contents. Indian Journal of Agricultural Research. https://doi.org/10.18805/IJARe.AF-803
(September 2023) (Q2)
รศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
11
Butnan, S., Sriraj, P., & Toomsan, B. (2023). Effects of Electrolytes and Soil-to-suspension Ratios on pH in Acidic-coarse Textured Soil. Indian Journal of Agricultural Research. https://doi.org/10.18805/IJARe.AF-785
(July 2023) (Q2)
รศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
12
Butnan, S., & Vityakon, P. (2023). Lengths of Time of Rice Husk Biochar Incorporation before Planting Affect Soil Properties and Rice Yield. Agronomy, 13(6), 1445. https://doi.org/10.3390/agronomy13061445
(May 2023) (Q1)
รศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
13
Mala, T., Piayura, S., & Itthivadhanapong, P. (2024). Characterization of dried pineapple (Ananas comosus L.) peel powder and its application as a novel functional food ingredient in cracker product. Future Foods, 9, 100322. https://doi.org/10.1016/j.fufo.2024.100322
(March 2024) (Q1)
อ.ดร.สุเมธ เพียยุระ
14
Tongkerd, P., Lwin, N., Páll-Gergely, B., Chanabun, R., Pholyotha, A., Prasankok, P., Seesamut, T., Siriwut, W., Srisonchai, R., Sutcharit, C., & Panha, S. (2024). Contributions of a small collection of terrestrial microsnails (Pupilloidea, Hypselostomatidae) from Myanmar with description of three new species. ZooKeys, 1195, 157-197. https://doi.org/10.3897/zookeys.1195.112112
(March 2024) (Q1)
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
15
กนกวรรณ บุตรโยธี, ธราดล จิตจักร, หาญชัย อัมภาผล, และ เสริมวิช บุตรโยธี. (2567). ภาวะการดื้อยาและทางเลือกในการป้องกันเห็บในปัจจุบัน. วารสารเกษตรพระวรุณ, 21(1), 21-32.
(มกราคม - มิถุนายน) (TCI1)
อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
16
ธนกร ราชพิลา, ทัดดาว อบภิรมย์, และ กิ่งกาญจน์ ป้องทอง (2567). จลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารต้านออกซิเดชันในน้ำมะเขือเทศเข้มข้นระหว่างกระบวนการให้ความร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 12(1), 49-60.
(มกราคม – เมษายน) (TCI2)
ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา
นางสาวทัดดาว อบภิรมย์
17
Khensuwan, S., Supiwong, W., Suwannapoom, C., Buasriyot, P., Jantarat, S., Thongnetr, W., Muanglen, N., Kaewmad, P., Saenjundaeng, P., Seetapan, K., Liehr, T., & Tanomtong, A. (2023). A comparative cytogenetic study of Hypsibarbusmalcolmi and H.wetmorei (Cyprinidae, Poropuntiini)Comparative cytogenetics17, 181–194. https://doi.org/10.3897/compcytogen.17.107703
อ.นวรัตน์ เมืองเล็น

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1
Chaisombut, P., Umpapol, H., Hanmontree, R., Hanmontree, P., Srilapat, C., Sawnongbua, P., Chaisitipatana, C., Lertjunthuk, L., & Rapankum, N. (2022). Factors affecting economic profits of Phon Yang Kham beef cattle farming in Sakon Nakhon province. Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture, 47(3), 177-183. https://doi.org/10.14710/jitaa.47.3.177-183
อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
อ.ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
อ.นราวุธ ระพันธ์คำ
2
Rapankum, N., Hanmontree, R., Srilapat, C., Niljinda, K., & Chaisombut, P. (2022). Factors Affecting the Acceptance of Dairy Farming Standards by Modernized Farmers for Agricultural Extension in Thailand. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 12(4), 243–249. https://doi.org/10.55493/5005.v12i4.4641
อ.นราวุธ ระพันธ์คำ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อ.ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ
3
Littidej, P., Uttha, T., & Pumhirunroj, B. (2022). Spatial Predictive Modeling of the Burning of Sugarcane Plots in Northeast Thailand with Selection of Factor Sets Using a GWR Model and Machine Learning Based on an ANN-CA. Symmetry, 14(10), 1989. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/sym14101989
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
4
Prasopsin, S., Muanglen, N., Ditcharoen, S., Suwannapoom, C., Tanomtong, A., & Thongnetr, W. (2022). First Report on Classical and Molecular Cytogenetics of Doi Inthanon Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus inthanon Kunya et al., 2015 (Squamata: Gekkonidae) in Thailand. Caryologia, 75(2), 109-117. https://doi.org/10.36253/caryologia-1514
อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
5
Donbundit, N., Bausriyod, P., Tanomtong, A., Srisamoot, N., Sumontha, M., Thongnetr. W, Patawang, I., Supiwong, W., Ditcharoen, S., Muanglen. N, Kaewmad, P. (2022). Karyomorphological delineation, and the NOR loci on the sex chromosome in three species of Chrysopeleinid (Chrysopeleinae: Colubridae) from Thailand. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 23(7), 3813-3918. https://doi.org/10.13057/biodiv/d230758
อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
6
Sriraj, P., Toomsan, B., & Butnan, S. (2022). Effects of Neem Seed Extract on Nitrate and Oxalate Contents in Amaranth Fertilized with Mineral Fertilizer and Cricket Frass. Horticulturae, 8(10), 898. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae8100898
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
7
Butnan, S., Duangpukdee, J. & Sriraj, P. (2022). Temporal Effects of the Combined Use of Cricket Frass and Eucalyptus Biochar on the Yield and Tissue Nitrate Content in Chinese Kale. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 43(3), 697-710. https://doi.org/10.47836/pjtas.45.3.10
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
8
Sriraj, P., Toomsan, B., & Butnan, S. (2022). Effects of Neem Leaf Extract on the Soil Properties, Growth, Yield, and Inorganic Nitrogen Contents of Lettuce. Horticulturae, 8(12), 1104. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae8121104
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
9
Butnan, S., Duangpukdee, J. & Sriraj, P. (2022). Effects of neem leaf extract on inorganic nitrogen transformation in sandy soil. Soil Science Annual, 73(4), 156072. https://doi.org/10.37501/soilsa/156072
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
10
Butnan, S., Duangpukdee, J. & Sriraj, P. (2022). Inhibitory Effect of Neem Seed Extract on Soil Nitrogen Mineralization under Chemical and Organic Amendments. Indian Journal Of Agricultural Research. 10.18805/IJARe.AF-740.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
11
Seesamut, T., Ng, B., Sutcharit, C., Chanabun, R. & Panha, S. (2022). Responses to salinity in the littoral earthworm genus Pontodrilus. Scientific Reports. 12, 22304. https://doi.org/10.1038/s41598-022-26099-w.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
12
Muanglen, N., Piyatrakulchai, P., Donbundit, N.,Tanomtong, A. & Ditcharoen, S. (2022). Chromosomal description and molecular cytogenetic markers of Nepalese whiskered myotis, Myotis muricola (Chiroptera: Ves- pertilionidae) from Thailand. Science Technology and Engineering Journal (STEJ). 8(2), 99-110.
อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
13
Boonjaraspinyo, S., Boonmars, T., Ekobol, N., Artchayasawat, A., Sriraj, P., Aukkanimart, R., Pumhirunroj, B., et al. (2022). Prevalence and Associated Risk Factors of Intestinal Parasitic Infections: A Population-Based Study in Phra Lap Sub-District, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen Province, Northeastern Thailand. Tropical Medicine and Infectious Disease, 8(1), 22. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/tropicalmed8010022
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
14
Khota, W., Kaewpila, C., Suwannasing, R., Srikacha, N., Maensathit, J., Ampaporn, K., Patarapreecha, P., et al. (2023). Ensiling Cyanide Residue and In Vitro Rumen Fermentation of Cassava Root Silage Treated with Cyanide-Utilizing Bacteria and Cellulase. Fermentation9(2), 151. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/fermentation9020151
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
15
ทาริกา ทิพอุเทน, นพรัตน์ พัชณีย์, อนาวิล พรหมเทพ, อรัญ บุตรนา, จตุภรณ์ เชื้อหาญ, อรนุช ไขไพรวัน และ สุวิทย์ ทิพอุเทน. (2566). ผลของอาหารเสริมยีสต์ขนมปังแห้งต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกบนาที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์. วารสารแก่นเกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1), 338 – 344.
ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน
ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
อ.อนาวิล พรหมเทพ
นายอรัญ บุตรนา
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
16
อรัญ บุตรนา, นพรัตน์ พัชณีย์, ทรงทรัพย์ อรุณกมล, ธราดล จิตจักร และ จักรพรรดิ์ ประชาชิต. (2565). การศึกษาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Escherichia coli และ Aeromonas hydrophila ของแหล่งน้ำที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 (น.123-132)(26 พฤศจิกายน 2565). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร.
นายอรัญ บุตรนา
ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
17
สายัณห์ สืบผาง, วิมลศิริ สีหะวงษ์, พรศิริ วิรุณพันธ์, พิสมัย พงษ์วัน,ไพวรรณ ขันติวงษ์ และสุวิทย์ ทิพอุเทน. (2566). ผลของการจัดการให้อาหารต่อสมรรถนะการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์: Effect of feeding management on productive performance and economic return in Charolais crossbred beef cattle. Journal of Research and Agricultural Innovation, 1(1), 10–16.
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
18
Khota, W., Pholsen, S., Subepang, S., Thip-uten, S., & Kaewpila, C. (2023). Effects of Guinea grass silage prepared with lactic acid bacteria and fibrolytic enzyme on feed intake, digestibility, and nitrogen balance in post-weaning Thai native beef cattle. Journal of Research and Agricultural Innovation, 1(1), 1–9.
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
19
Chanabun, R., Jirapatrasilp, P., Seesamut, T., Bantaowong, U., Aoonkum, A. and Inkhavilay, K. (2023). Two New Species of Semi-Aquatic Freshwater Earthworm Genus Glyphidrilus Horst, 1889 (Oligochaeta: Almidae) from Thailand and Laos. Tropical Natural History. 7 (May 2023), 31–40.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
นายอนุวัตร อุ่นคำ
20
Bantaowong, U., Chanabun, R. and Inkhavilay, K. (2023). Two New Species of Terrestrial Earthworms of the Genus Amynthas Kinberg, 1867 (Clitellata, Oligochaeta, Megascolecidae) from Northern Laos. Tropical Natural History. 7 (May 2023), 165–172.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
21
Seesamut, T., Chanabun, R., Likhitrakarn, N., Siriwut, W., Srisonchai, R., Pholyotha, A., Sutcharit, C. and Jeratthitikul, E. (2023). First Record of a Cavernous Land Leech Sinospelaeobdella cavatuses (Hirudinda: Haemadipsidae) from Thailand. Tropical Natural History. 7 (May 2023), 213–220.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1
Artchayasawat, A., Boueroy, P., Boonmars, T., Pumhirunroj, B., Sriraj, P., ukkanimart, R., ... & Zhiliang, W. (2021). Efficacy of Dipterocarpus alatus oil combination with Rhinacanthus nasutus leaf and Garcinia mangostana pericarps against canine demodicosis. Veterinary World, 14(11). 2919-2928.
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
2
Sriraj, P., Boonmars, T., Aukkanimart, R., Artchayasawat, A., Borlace, G. N., Ratanasuwan, P., & Pumhirunroj, B. (2021). Acetaminophen Overdose Enhances Early Cholangiocarcinoma in Opisthorchiasis Hamsters. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 22(12), 3903-3912.
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
3
สุวิทย์ ทิพอุเทน, อรรถพล คำดำ, เต็มศิริ บุญเรือง, ทาริกา ทิพอุเทน. (2565). ผลของมันเส้นบดหมักยีสต์ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตค่าชีวเคมีในเลือดและลักษณะซากของไก่เนื้อ. วารสารเกษตร. 38(1), 135-148.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน
4
สุวิทย์ ทิพอุเทน, ฉัตรชัย แก้วพิลา, วรุณ โคตะ, อนุสรณ์ เชิดทอง, และ สายัณห์ สืบผาง.(2564). ผลของการจัดการการให้อาหารต่อการกินได้ การย่อยได้ และผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อลูกผสม (บราห์มัน x พื้นเมืองไทย). วารสารแก่นเกษตร. 50(1), 36-50.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
5
สายัณห์ สืบผาง, ฉัตรชัย แก้วพิลา, วรุณ โคตะ, และ สุวิทย์ ทิพอุเทน. (2565). ผลของความชื้นและระยะเวลาหมักต่อคุณภาพอาหารข้นเปียกสำหรับโคเนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 50(4), 1185-1193.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
6
วรุณ โคตะ, สุวิทย์ ทิพอุเทน และ ฉัตรชัย แก้วพิลา. (2564). ผลของชนิดไซโลและสารเสริมพืชหมักต่อกระบวนการหมักและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินนี. วารสารแก่นเกษตร. ฉบับพิเศษ(2), 410-415.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
7
สุวิทย์ ทิพอุเทน, ภาคภูมิ ซอหนองบัว, ประธาน เรียงลาด และสายัณห์ สืบผาง. (2564). ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและคุณลักษณะซากของไก่เนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1(2), 23-29.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
8
Somchai Butnan and Janista Duangpukdee. (2564) Cricket frass: The high-quality organic fertilizer for vegetable growth improvement. Khon Kaen Agriculture Journal. 49(suppl.), 883-887. (0.8)
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
9
Putrapron Prawanna and Somchai Butnan. (2564). Application of Waste Clay Brick and Rice Husk Charcoal as Potting Mixes Influences Pakchoi Growth and Yield. Agricultural Science and Management Journal. 4(3), 39-47.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
10
พุทธชาติ อิ่มใจ, จุฑารัตน์ แก่นจันทร์, อรอนงค์ ไชยรา, อนาวิล พรหมเทพ, และ นันท์นภัส ปาลินทร. (2564). ประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas hydrophila ในกบนา. วารสารเกษตรพระวรุณ. 18(2), 63-68.
อ.อรอนงค์ ขันเดช
อ.อนาวิล พรหมเทพ
11
ภาคภูมิ ซอหนองบัว, วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร, ปิยะนัฐ กลับคง, สุวิทย์ ทิพอุเทน, อารีย์พร คำชมภู, สายัณห์ สืบผาง. (2565). ผลของการใช้ใบหม่อนทดแทนอาหารสำเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของกระต่ายลูกผสมพื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 2(1), 1-6.
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
12
ภาคภูมิ ซอหนองบัว, สุวิทย์ ทิพอุเทน, วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร, ปิยะนัฐ กลับคง, สุริยา พลศรีดา, อดิศร กิมาลี และ นันทวัฒน์ ภูมลา. (2565). ผลของระดับไลซีนในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของสุกรสายพันธุ์ภูพาน. วารสารแก่นเกษตร. 48 (ฉบับพิเศษ 2). 729-736. Download PDF
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
13
Surson, S., Sitthaphanit, S. & Wongkerson, K. (2021) Polyploidy induction of black sesame (Sesamum indicum L.) for yieldcomponent improvement. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), 43(4), 1049-1055.
รศ.ดร.สุนทรีย์ สุรศร
อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1
Artchayasawat, A., Boueroy, P., Boonmars, T., Pumhirunroj, B., Sriraj, P., Aukkanimart, R., Boonjaraspinyo, S., Pitaksakulrat, O., Ratanasuwan, P., Suwannatrai, A., Eamudomkarn, C., Laummaunwai, P., and Zhiliang, W. (2020). The effects of water submersion on cattle ticks. The Thai Journal of Veterinary Medicine, 50(3), 371-379. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/245847
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
2
Bantaowong, U., Chanabun, R. and Panha, S. (2020). Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine, Myanmar (Clitellata: Megascolecidae). The Raffles Bulletin of Zoology, Supplement 35, 17-21.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
3
Buasri, N., Littidej, P., Prasertsri, N., and Pumhirunroj, B. (2020). Spatial relationship modeling for urban environmental factors analysis to population density change. Ecology, Environment and Conservation Journal. 26(3), 1282-1289.
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
4
Butnan, S. and Duangpukdee, J. (2021). Cricket frass: The high-quality organic fertilizer for vegetable growth improvement. KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL. 49(SUPPL.1), 538-542.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
5
Chanabun, R., Lin, A., Jirapatrasilp, P., and Bantaowong, U. (2020). The Semi-Aquatic Freshwater Earthworm Genus Glyphidrilus Horst, 1889 from Myanmar (Oligochaeta: Almidae) with Description of a New Species. Tropical Natural History, 20(2), 203-218. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/article/view/242112
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
6
Hanmontree, R., Srilapat, C., Rapamkham, N., Chaisombut, P., Hanmontree, P. (2021). Growth Performanceand Economic Analysis of Tilapia (Oreochromis Niloticus) Juvenile Production In Different Earthen Pond Sizes. Elementary Education Online. 20(5), 1810-1819. doi: 10.17051/ilkonline.2021.05.199.
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
7
Hemowng, S., Sangrit, C., Phunthupan, P., Butnan, S., and Vityakon, P. (2021). Rice-derived biochars enhance the yield of spring onion (Allium cepa L. var. Aggregatum), while reducing pesticide contamination in soil and plant. Applied Ecology and Environmental Research 19(1), 349-358.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
8
Kaewpila, C., Gunun, P., Kesorn, P., Subepang, S., Thip-uten, S., Cai, Y., Pholsen, S., Cherdthong. A., and Khota, W. (2021) Improving ensiling characteristics by adding lactic acid bacteria modifies in vitro digestibility and methane production of forage-sorghum mixture silage. Sci Rep 11, 1968. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81505-z
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
9
Kaewpila, C., Thip-uten, S., Cherdthong, A., and Khota, W. (2021). Impact of Cellulase and Lactic Acid Bacteria Inoculant to Modify Ensiling Characteristics and In Vitro Digestibility of Sweet Corn Stover and Cassava Pulp Silage. Agriculture, 11(1), 66. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11010066
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
10
Kwanmuang, K. and Lertjunthuk, L. (2020). The Effect of Harvesting Labor Constraints on the Production of Robusta Coffee Farmers in Chumphon Province, Thailand. Journal of International Cooperation for Agricultural Development. 19, 2-16. https://doi.org/10.50907/jicad.19.0_2
อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
11
Muanglen, N., Sribenja, K., Chaiyasan, P., Tanomtong, A. and Nuchjangreed. C. (2021). A New Report on Karyological Analysis of the Jewel-Beetle, Sternocera ruficornis (Coleoptera, Buprestidae) from Thailand. Science Technology and Engineering Journal (STEJ). 7(1), 49-57.
อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
12
Piayura, S., Hemadhulin, T., Liamlaem, S., Patcharabudsarakumkul, K., Somkhumphee, Y and Hanmontree, P. (2021). Effects of Chitosan and Pepper Essential Oil on Physicochemical and Microbiological Qualities of Chicken Sausage During Chilled. The 4th National and International Research Conference 2021: NIRC IV 2021, January 7th, 2021. (pp. 65-75). Buriram, Thailand.
อ.ดร.สุเมธ เพียยุระ
13
Siriwut W, Jeratthitikul E, Panha S, Chanabun R, Ngor PB, Sutcharit C. (2021) Evidence of cryptic diversity in freshwater Macrobrachium prawns from Indochinese riverine systems revealed by DNA barcode, species delimitation and phylogenetic approaches. PLOS ONE 16(6): e0252546. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252546
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
14
Siriwut W, Jeratthitikul E, Panha S, Chanabun R, Sutcharit C. (2020). Molecular phylogeny and species delimitation of the freshwater prawn Macrobrachium pilimanus species group, with descriptions of three new species from Thailand. PeerJ 8:e10137 https://doi.org/10.7717/peerj.10137
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
15
Somrug, K., Hemwong, S. and Jorjong, S. (2021). Effect of Seed Dormancy Breaking Treatment and Storability on Seed Quality of Indigo (Indigofera tinctoria L.). Asian Journal of Plant Sciences. 20(3), 389-395.
ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
16
Wongsaroj, L., Chanabun, R., Tunsakul, N. et al. (2021) First reported quantitative microbiota in different livestock manures used as organic fertilizers in the Northeast of Thailand. Sci Rep. 11, 102. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80543-3
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
17
เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์, ปฏิวัติ ฤทธิเดช, กนกวรรณ บุตรโยธี, เอกสกล เลิศศิริอุดม, อรรถสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์.(2563). การวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini). การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5", วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563. มหาสารคาม. หน้า 131-145.
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
18
ภาคภูมิ ซอหนองบัว, ธีรเจต สายธนู และสุวิทย์ ทิพอุเทน. (2564). ผลของการใช้หนอนแมลงวันลายป่นทดแทนอาหารสําเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น. วารสารแก่นเกษตร. 49(ฉบับพิเศษ 1), 538-542.
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
19
สุวิทย์ ทิพอุเทน, นันทพร วรสาร, ปฏิมา นาลงพรม, ธวัชชัย มีบุญ, ชุมพล ทรงวิชา, กัมปนาท วงค์เครือสอน, ภาคภูมิ ซอหนองบัว, วรางรัตน์ เสนาสิงห์, ทาริกา ทิพอุเทน, ณัฐพงษ์ วงษ์มา, เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, วรุณ โคตะ, ฉัตรชัย แก้วพิลา และวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่. (2564). ผลของการทดแทนมันเส้นด้วยกากมันสำปะหลังในอาหารข้น: I. การกินได้การย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทยเพศเมีย. วารสารแก่นเกษตร. 49(ฉบับพิเศษ 1), 543-550.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
20
ครองใจ โสมรักษ์, พิจิกา ทิมสุกใส, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์. (2563). อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์คราม. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(4), 426 – 433.
ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
21
Kanchan, C., Imjai, P., Kanchan, N., Panvhai, K. and Chaiyara, A. 2020. Pathogenicity and antimicrobial activity of Enterobacter spp. Isolated from Siamese fighting fish (Betta splendens Regans). The 6th National and International Academic Conference “Rajabhat Research” 17 - 18 August 2020. 202-206.
อ.อรอนงค์ ไชยรา
22
อัจฉรา จุฑาเกตุ, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, อรอนงค์ ไชยรา และเอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด. (2563). ผลของการใช้คองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทเป็นสารเสริมพรีไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา แบคทีเรียในสำไส้ และความต้านทานของโรคปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม. 21-31.
อ.อรอนงค์ ไชยรา
23
Kanchan C., Panchai K., Imjai P., Chantabut L., Kanchan N., Chaiyara A. (2021). Effects of antibiotics and medicinal plants extracts against Aeromonas hydrophila isolated from Rana rugulosa in Thailand. AACL Bioflux 14(3):1222-1230.
อ.อรอนงค์ ไชยรา
24
Chanabun, R., Lin, A. ., Jirapatrasilp, P. ., & Bantaowong, U. . (2020). The Semi-Aquatic Freshwater Earthworm Genus Glyphidrilus Horst, 1889 from Myanmar (Oligochaeta: Almidae) with Description of a New Species. Tropical Natural History20(2), 203–218. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/article/view/242112
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1
Bantaowong U., Chanabun, B. & Panha, S. (2020). Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine, Myanmar (Clitellata: Megascolecidae). Raffles Bulletin of Zoology. Supplement No. 35, 17–21.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
2
Butnan, Somchai & Vityakon, Patma. (2020). The interactive effects of soil disturbance and residue quality on soil nitrogen mineralisation in a tropical sandy soil. Soil .Research. 58. 10.1071/SR18350.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
3
Kunlanit, B., Butnan, S., & Vityakon, P. (2019). Land–Use Changes Influencing C Sequestration and Quality in Topsoil and Subsoil. Agronomy, 9, 520.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
4
Ng, B., Chanabun, R. & Panha, S. (2019). Biological and physiological responses of Perionyx excavatus to abamectin. Environmental Science and Pollution Research. 26, 28309–28318.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
5
Pumhirunroj, B., Aukkanimart, R., Boonmars, T., Sriraj, P., Boueroy, P., Artchayasawat, A., Songsri. J., Sripan . P., Chomphumee, K., Ratanasuwan , P., Laummaunwai , P., Khueangchaingkhwang, S., Suwanatri , A., Aunpromma , S., Eamudomkarn, C., Khuntikeo, N., Loilome , W., Namwat , N., Yongvanit , P. 2020. LIVER FLUKE-INFECTED CYPRINOID FISH IN NORTHEASTERN THAILAND (2016-2017). The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 51(1): 1-7.
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
6 ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
7
Somchai Butnan, Janista Duangpukdee and Patma Vityakon. (2020). Longer periods of charcoal incubation exerting deleterious effect on vegetative growth of rice. KHON KAEN AGR. J. 48 SUPPL. 1: 1215-1220.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
8
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง, ครองใจ โสมรักษ์ และนันทกาญน์ เกิดมาลัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำข้าวฮางงอกผสมน้ำผลไม้พื้นถิ่น. วารสารราชพฤกษ์. 18(2). น. 34-41.
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
9
สมชาย บุตรนันท์, จนิสตา ดวงภักดี, เอกชัย ชั้นน้อย, พิจิกา ทิมสุกใส, บรรยง ทุมแสน และ ปัทมา วิตยากร. (2562). ถ่านแกลบและถ่านแกลบที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในดินทรายและดินลูกรัง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21(3). น. 104-116.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
อ.ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
10
สุวิทย์ ทิพอุเทน, วรลักษณ์ เนียมสวัสดิ์ และจีระศักดิ์ เสนานิคม ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “แผ่นดูดซับแบบใหม่จากแป้งข้าวจ้าว” ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award 2020)” ระดับอุดมศึกษาและผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน.
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
11
ครองใจ โสมรักษ์. (2562). ผลของสีฝักและวัสดุปลูกต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าครามฝักงอ. วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16(2). น. 375-386.
ผศ.ครองใจ โสมรักษ์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1
กิ่งกาญจน์ ป้องทอง และธนกร ราชพิลา. (2562). จลนพลศาสตร์การสลายตัวของแอนโทไซยานินในน้ำเม่าในระหว่างกระบวนการให้ความร้อน. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี. หน้า 150-154.
ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา
2
จักรพรรดิ์ ประชาชิต, ธราดล จิตจักร, กนกวรรณ บุตรโยธี และทรงทรัพย์ อรุณกมล. (2562). ผลการเสริมน้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ใบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1), 813-818.
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
3
ทาริกา ทิพอุเทน, ทรงทรัพย์ อรุณกมล, สาริณี บุตรดาวงศ์ และสุวิทย์ ทิพอุเทน. (2562). สภาพการเลี้ยงกบและโรคที่พบในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 13(1), 105-116.
ผศ.ทาริกา ทิพอุเทน
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
4
นพรัตน์ พัชณีย์, ทรงทรัพย์ อรุณกมล และวิไล เจียมไชยศรี. (2562). การดื้อยาปฏิชีวนะของ Escherichia coli จากน้ำเสียของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตเมืองสกลนคร. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 13(1), 63-74.
ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
5
นราวุธ ระพันธ์คำ และภรภัทร ไชยสมบัติ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคำในจังหวัดสกลนคร. วารสารเกษตรพระวรุณ. 16(1), 154-164.
อาจารย์นราวุธ ระพันธุ์คำ
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
6
นราวุธ ระพันธ์คำ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, ภรภัทร ไชยสมบัติ, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ และ ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก. (2562). การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงโคขุนในเขตจังหวัดสกลนคร. วารสารแก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1), 871-876.
อาจารย์นราวุธ ระพันธุ์คำ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
7
นฤมล เปียซื่อ, นันท์ยง เฟื้องขจรฟุ้ง, ศศิธร มีชัยตระกูล, ปัทมา หิรัญโญภาส, ธิดารัตน์ แสนพรม. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกจากปลาดุก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. หน้า 1243-1249.
อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล
8
นะกะวี ด่านลาพล. (2561). ศิลปะการจัดจานและออกแบบตกแต่งอาหารไทยฟิวชั่น. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 15(71), 1-13.
อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล
9
ภรภัทร ไชยสมบัติ และนราวุธ ระพันธ์คำ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร. วารสารเกษตรพระวรุณ. 16(1), 142-153.
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
อาจารย์นราวุธ ระพันธุ์คำ
10
ภรภัทร ไชยสมบัติ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, นราวุธ ระพันธ์คำ, ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก และ ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร. วารสารแก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1), 863-870.
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อาจารย์นราวุธ ระพันธุ์คำ
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
11
สมชาย บุตรนันท์ และปัทมา วิตยากร. (2561). มหัศจรรย์ถ่านชีวภาพกับผลกระทบสองขั้ว. วารสารแก่นเกษตร. 46(6), 1167-1176.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
12
สุวิทย์ ทิพอุเทน, วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร, สมยศ โคตรธรรม, ปิ่นทอง ไผ่ทำ, สมเกียรติ เลวารี และทาริกา ทิพอุเทน. (2562). ผลผลิตและคุณภาพไข่ของไก่กระดูกดำภูพาน. วารสารแก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 2), 627-634.
ผศ.ทาริกา ทิพอุเทน
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
13
หาญชัย อัมภาผล, ภรภัทร ไชยสมบัติ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, นราวุธ ระพันธ์คำ, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ และเฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา. (2561). การจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 15(71), 210-215.
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อาจารย์นราวุธ ระพันธุ์คำ
อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
14
อังคณา เทียนกล่ำ. (2562). การศึกษาการใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงและครามต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21(2), 86-95.
ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ
15
Butnan, S., Toomsan, B. & Vityakon, P. (2018). Charcoal Production and Distribution as a Source of Energy and its Potential Gain for Soil Amendment in Northeast Thailand. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 26(2), 643-658.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
16
Inkhavilay, K., Sutcharit, C., Bantaowong, U., Chanabun, R., Siriwut, W., Srisonchai, R., Pholyotha, A., Jirapatrasilp, P., & Panha, S. (2019). Annotated checklist of the terrestrial molluscs from Laos (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys. 834, 1–166.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
17
Jirapatrasilp, P., Backeljau, T., Prasankok, P., Chanabun, R. & Panha, S. (2019). Untangling a mess of worms: Species delimitations reveal morphological crypsis and variability in Southeast Asian semi-aquatic earthworms (Almidae, Glyphidrilus). Molecular Phylogenetics and Evolution. 139, 106531, Retrieved June 8, 2019, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S105579031830811X.
ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
18
Butnan, S. & Toomsan, B. (2019). Determination of corn leaf area using simple mathematic models. KHON KAEN AGR. J. 47(SUPPL.1), 1691-1696.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
19
Butnan, S., Toomsan, B. & Vityakon, P. (2019). Organic and chemical fertilizers have varied effects on tomato growth in a sandy soil. KHON KAEN AGR. J. 47(SUPPL.1), 1705-1710.
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
20
Piayura, S., Khongla, C., Klawech, W., Musika, J. & Kapcum, C. (2019). Physicochemical Properties, Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Aloe vera Beverages. The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2018). December 28-29, 2018. Bangkok, Thailand. P.36-39.
อ.ดร.สุเมธ เพียยุระ
21 ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
22
Somkhumphee, Y. (2019). Agricultural Extension Approach to Good Agricultural Practice: the Case of Small-Scale Tomato Farmers in Sakon Nakhon province, Thailand. 2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business (Sus-LaB 3) Conference 19th to 21st March 2019 Taichung, Taiwan.

ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1 ครองใจ โสมรักษ์, ณัฐพงษ์ วงษ์มา และอังคณา เทียนกล่ำ. (2560). การเจริญเติบโตและผลผลิตสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 19(2), 77-85. ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ
2 ครองใจ โสมรักษ์. (2560). ผลของปุ๋ยหมักกากครามต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14(2), 165-172. ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
3 เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา. (2561). พฤติกรรมการซื้อ ผลกระทบของตราสินค้า และแฟชั่นต่อความยินดีที่จะจ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามเกษตรกรของกลุ่ม Generation B Generation X และ Generation Y. วารสารแก่นเกษตร. 46(2), 289-300. อ.เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
4 ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์, นราวุธ ระพันธ์คา, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, ภรภัทร ไชยสมบัติ และลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก. (2561). ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. หน้า B11-B15. อ.ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
อ.นราวุธ ระพันธ์คา
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ
อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
5 ทรงทรัพย์ อรุณกมล, ธราดล จิตจักร, นพรัตน์ พัชณีย์ และสกลสุภา เจนศิริวงษ์. (2560). ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วยในจังหวัดสกลนคร. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14(2), 238-246. ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
ผศ.ธราดล จิตจักร
ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์
6 ทรงทรัพย์ อรุณกมล, นราวุธ ระพันธ์คำ และนพรัตน์ พัชณีย์. (2561). ผลของการใช้กากถั่วเหลืองที่ย่อยด้วยน้ำคั้นจากสับปะรดในสูตรอาหารปลานิลต่อการเจริญเติบโต ความทนทานต่อสภาพเครียด และเชื้อก่อโรค. วารสารแก่นเกษตร. 42(ฉบับพิเศษ), 1011-1018. ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
อ.นราวุธ ระพันธ์คำ
ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
7 นพรัตน์ พัชณีย์ และทรงทรัพย์ อรุณกมล. (2560). ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 11(2), 1-10. ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
8 นราวุธ ระพันธ์คำ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์, ภรภัทร ไชยสมบัติ, ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก และอนาวิล พรหมเทพ. (2561). แนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังของเกษตรกรในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. หน้า B38-B44. อ.นราวุธ ระพันธ์คำ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อ.ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ
อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
อ.อนาวิล พรหมเทพ
9 พุทธชาติ อิ่มใจ, จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ และอรอนงค์ ไชยรา. (2560). ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14(2), 217-224. อ.อรอนงค์ ไชยรา
10 วรางรัตน์ เสนาสิงห์ และปิยะ บุญเทียม. (2560). การสำรวจหาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในเขตจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” หัวข้อ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยังยืน”. หน้า A641-A646. อ.วรางรัตน์ เสนาสิงห์
11 สุนทรีย์ สุรศร. (2561). การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในครามฝักตรง (Indigofera tinctoria L.). วารสารแก่นเกษตร. 46(3), 439-448. รศ.ดร.สุนทรีย์ สุรศร
12 สุนทรีย์ สุรศร. (2561). การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และสัณฐานวิทยาของครามฝักตรง (Indigofera tinctoria L.) ระหว่างต้นดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์. วารสารแก่นเกษตร. 46(3), 559-570. รศ.ดร.สุนทรีย์ สุรศร
13 หาญชัย อัมภาผล, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, กัมปนาท วงศ์เครือสอน, ภาคภูมิ ซอหนองบัว และ สุวิทย์ ทิพย์อุเทน. (2560). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 14(65), 243-252. รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อาจารย์กัมปนาท วงศ์เครือสอน
อาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
14 อังคณา เทียนกล่ำ และณัฐพงษ์ วงษ์มา. (2560). ผลของไทโอยูเรียต่อการแตกกิ่งใหม่ของลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1. SNRU Journal of Science and Technology. 9(1), 389-396. ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ
ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
15 Butnan, S. and Vityakon, P. (2017). Kiln and wood types affecting charcoal quality: Charcoal use as soil amendments in Northeast Thailand. KHON KAEN AGR. J. 45(SUPPL.1), 1315-1321. ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
16 Kanchan, C., Imjaia, P., Kanchan, N. and Chaiyara, A. (2018). Antibiotic Sensitivity of Aeromonas hydrophila Isolated from Diseased Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: Innovative Research for Stability, Prosperity and Sustainability 11 - 12 January 2018. Rajabhat Maha Sarakham University. P.65-68. อ.อรอนงค์ ไชยรา
17 Ng, B., Bantaowong, U., Chanabun, R., Tongkerd, P. and Panha, S. (2017). Geographic variations in the size and behavior of common earthworms Metaphire peguana (Rosa, 1890) in Penang and neighboring states, Malaysia. European Journal of Soil Biology. 82, 108-115. ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
18 Umpapol, H., Songwicha, C., Jitrajak, T., Patkit, A. and Sripandon, J. (2018). Transfer of Thai Native Cattle Feeding Technology to Cattle Farmers in Rural Communities in Sakon Nakhon Province, Thailand, in Response to Global Warming to Produce Cattle with the Characteristics of Physiological Adaptability, Heat Tolerance and Increased Production Performance. Pakistan Journal of Nutrition. 17(4), 190-198. รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
อ.สพ.ญ.อโณทัย แพทย์กิจ
19 Xayavong, S., Butnan, S. and Vityakon, P. (2018). Available phosphorus declines in organic residues-treated sandy soils indicating its transformation to more slowly available forms for phosphorus conservation. KHON KAEN AGR. J. 46(SUPPL.1), 1150-1155. ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
20 Xayavong, S., Butnan, S., and Vityakon, P. (2018). Combined use of contrasting quality organic residues and chemical fertilizers for corn growth in a sandy soil. KHON KAEN AGR. J. 46(1), 193-202. ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับ บรรณานุกรม รายชื่ออาจารย์
1 New species of semi-aquatic freshwater earthworm genus Glyphidrilus Horst, 1889 from Thailand and Laos (Oligochaeta, Almidae) ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
2 Two new Cambodian semi-aquatic earthworms in the genus Glyphidrilus Horst, 1889 (Oligochaeta, Almidae), based on morphological and molecular data ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
3 Two New Species of Semi-aquatic Earthworms Genus Glyphidrilus Horst, 1889 from Malaysia (Oligochaeta: Almidae) ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
4 Reduction of waterborne microorganisms in treated domestic wastewater for reuse in agriculture:Comparison between floating media filter and sand filter ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
5 ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง ที่เกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae-aquaticae ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
6 ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิล ที่ความหนาแน่นต่างกัน อ.อรอนงค์ ไชยรา
7 Seven new species of the earthworm genus Metaphire Sims & Easton, 1972 from Thailand (Clitellata : Megascolecidae) ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
8 Two new Cambodian semi-aquatic earthworms in the genus Glyphidrilus Horst, 1889 (Oligochaeta, Almidae), based on morphological and molecular data ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
9 Soil Microbiome in the Upper Northeast of Thailand ไมโครไบโอม ในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
10 Geographic variations in the size and behavior of common earthworms Metaphire peguana (Rosa, 1890) in Penang and neighboring states, Malaysia ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
11 EFFECT OF STARVATION STATE FOR GROWTH OF CLARIAS MICROCEPHALUS x CLARIAS GARIEPINUS ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
12 Effects of Spirulina platensis Supplemented Diets on Growth of Green Catfish (Hemibagrus filamentus Fang & Chaux, 1949) ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล