ลักษณะห้องเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ห้อง AG 201
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 2

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย มี มี มี มี มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สริญญา แสนภูวา


ห้อง AG 202
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 2

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย มี มี มี มี มี
ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สริญญา แสนภูวา


ห้อง AG 301

ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้อง LAB ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ
งานดูแลห้อง สมัย บุญไชโย


ห้อง AG 302
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้อง LAB ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ
งานดูแลห้อง สมัย บุญไชโย

ห้อง AG 304 A
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย มี มี ไม่มี ไม่มี มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย บุญไชโย

ห้อง AG 304 B
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย มี มี มี ไม่มี มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย บุญไชโย

ห้อง AG 305
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้อง LAB ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย บุญไชโย

ห้อง AG 306
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้อง LAB ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย

ห้อง AG 307
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 3

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้อง LAB ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา  แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย

ห้อง AG 401
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 4

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย ไม่มี มี มี มี มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย

ห้อง AG 402
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 4

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย มี มี มี มี มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย

ห้อง AG 405
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 4

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย ไม่มี มี ไม่มี มี มี
ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย


ห้อง AG 406
ที่ตั้ง  อยู่ในอาคาร 12  ชั้น 4

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย มี มี ไม่มี มี มี

 

ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย


ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ตั้ง  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะห้อง เครื่องทำความเย็น Projector Visualizer อุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จำนวนเก้าอี้ผู้เรียน
ห้องบรรยาย ไม่มี มี ไม่มี มี มี
ผู้รับผิดชอบ งานโสตฯ สัญญา แถมสมดี
งานดูแลห้อง สมัย  บุญไชโย