สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กำหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 ทำหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทำการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

           เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2550 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดการเรียนการสอน จำนวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร

           เมื่อปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณาจารย์ในสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 (แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง) และได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง) เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากวุฒิการศึกษาซึ่งบัณฑิตที่ในแขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามความต้องการของภาครัฐหรือภาคเอกชน ทางสาขาวิชาการประมงจึงปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมีการปรับปรุงอีกครั้งเมื่อปี 2564 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายรอบด้าน ให้มีความเป็นวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา

ข้อมูลบุคลากรในหลักสูตร

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทาริกา ทิพอุเทน
Asst.prof. Tarika Thip-uten, Ph.D.
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปร.ด. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564
 • ปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
 • ปริญญาตรี  วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541

E-mail    : tarika.t@snru.ac.th

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ จุลชีววิทยาทางสัตว์น้ำ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล
Asst.prof. Songsub Arungamol
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
 • ปริญญาตรี วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546

E-mail    : songsub.a@snru.ac.th

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ จุลชีววิทยาทางสัตว์น้ำ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์
Asst.prof. Nopparat Patchanee
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
 • ปริญญาตรี  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

E-mail    : nopparat.p@snru.ac.th

คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ
Anawil  Promthep
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท  วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
 • ปริญญาตรี  วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

E-mail    : anavil.p@snru.ac.th

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล : อาจารย์อรอนงค์  ขันเดช
Aonanong Khundech
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท  M.Sc. (Aquaculture and Aquatic Resources Management) Asian Institute of Technology, 2551
 • ปริญญาตรี  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549

E-mail    : aonanong.c@snru.ac.th

อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์นวรัตน์  เมืองเล็น
Nawarat  Muanglen
วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541

E-mail    : ann.nawarat@gmail.com

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ จุลชีววิทยาทางสัตว์น้ำ

ข้อมูลการติดต่อหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-743682,086-4500205 เบอร์ภายใน IP Phone 730

เพจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : https://www.facebook.com/fisheries.snru

Website