สาขาสัตวศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
Mr. Suwit T.
การศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาเอก
Tel : 08-6362-4958
E-mail : suwit@snru.ac.th

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

อาจารย์ กัมปนาท วงค์เครือสอน
Mr. Khumpanat W.
การศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาโท
Tel : 08-6218-1413
E-mail : khumpanat@snru.ac.th

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

อาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว
Mr. Pakpom S.
การศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาโท
Tel : 09-5232-6888
E-mail : Pakpoom@snru.ac.th

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

อาจารย์วรางรัตน์ เป้งไชยโม
Mr. Varangrat P.
การศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาโท
Tel : 06-3738-2850
E-mail : varangrat@snru.ac.th

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
Mr. Suwit T.
การศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาเอก
Tel : 08-6362-4958
E-mail : suwit@snru.ac.th

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558