คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
ประธานกรรมการ
สม
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
รองประธานกรรมการ
อ.สมศักดิ์ ศิริขันธ์
กรรมการ
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
กรรมการ
ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
กรรมการ
อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
กรรมการ
         
ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สพ.ญ.อมรรัตน์ สุวรรณรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นางสุพัตรา หล้าชาญ
กรรมการและเลขานุการ

อ้างที่มา : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑๑๒๔/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒