บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์

รัต ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 09-5712-8516
E-mail : ratmanee@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
พล1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1975-9677
E-mail : chumpon@snru.ac.th
ธรา ชื่อ-สกุล : ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1965-6579
E-mail : taradol.j@snru.ac.th
จัก2 ชื่อ-สกุล : อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-8731-3976
E-mail : jakkapat.p@snru.ac.th
กนก ชื่อ-สกุล : อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1049-4288
E-mail : kanokwan@snru.ac.th
กำ ชื่อ-สกุล : อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-6218-1413
E-mail : khumpanat@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-5232-6888
E-mail : Pakpoom@snru.ac.th
Tuck_aggie44@hotmail.com
%e0%b8%ad ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-6362-4958
E-mail : suwit@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 06-3713-2333
E-mail :Benjamabhorn.pumhirunroj@gmail.com


อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์

นัด ชื่อ-สกุล : ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 08-3763-3264
E-mail : nattapong.w@snru.ac.th
สุน ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.สุนทรีย์  สุรศร
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1544-5256
E-mail : suntaree.s@snru.ac.th
พิจิ ชื่อ-สกุล : อ.ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1320-0950
E-mail : pijika.t@snru.ac.th
ครอง ชื่อ-สกุล : ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-9846-5303
E-mail : krongjai@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
วะ ชื่อ-สกุล : อ.วรางรัตน์ เป้งไชยโม
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 06-3738-2850
E-mail : varangrat@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-8103-4451
E-mail : sbutnan@snru.ac.th
ธนะ ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ธนกร  ราชพิลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1872-2091
E-mail : tanakon.r@snru.ac.th


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง

ชื่อ-สกุล : อ.อรอนงค์ ขันเดช
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 08-9713-5112
E-mail : aonanong.c@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-5193-2589
E-mail : tarika.t@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-4557-3444
E-mail : songsub.a@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-6636-0902
E-mail : nopparat.p@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : อ.อนาวิล พรหมเทพ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1871-7961
E-mail : anavil.p@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1661-6569
E-mail :  ann.nawarat@gmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

แนน ชื่อ-สกุล : ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 09-9494-4556
E-mail : titinanbuaban@gmail.com
 

 

พัน ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ : 06-1454-5694
E-mail : pannapa.h@snru.ac.th
โก ชื่อ-สกุล : อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-9711-6644
E-mail : kovit.p@snru.ac.th
ยุพิน1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ยุพิน  สมคำพี่
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-9279-5558
E-mail : yuphin.s@snru.ac.th
สิ1 ชื่อ-สกุล : อ.สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-1796-8726
E-mail : sirintat.r@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.ดร.สุเมธ เพียยุระ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-7915-6718
E-mail : spiayura@gmail.com
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจเกษตร

เรือง3 ชื่อ-สกุล : ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 09-3569-5491
E-mail : h.rueangrit@snru.ac.th
 ประวัติและผลงาน
นรา ชื่อ-สกุล : ผศ.นราวุธ ระพันธ์คำ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-29429655
E-mail : narawut@snru.ac.th
ชะนก ชื่อ-สกุล : อ.ชนกนันท์  ศรีลาพัฒน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-0414-8799
E-mail : chanoknan@snru.ac.th
หมายเหตุ – ลาศึกษาต่อ –
พร ชื่อ-สกุล : อ.ธนะดา ก้อนกั้น
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 098-9651962
E-mail : phornphat@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-0262-3539
E-mail : 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สม ชื่อ-สกุล : อ.สมศักดิ์  ศิริขันธ์
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 08-1655-0627
E-mail : somsak.s@snru.ac.th
 

 

ฐิติรัตน์ ชื่อ-สกุล : ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-0747-1118
E-mail : thithirat@snru.ac.th
สะ ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร  มีชัยตระกูล
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-3349-1777
E-mail : sasithorn.m@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.นะกะวี ด่านลาพล
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-6474-7463
E-mail : nakawee@gmail.com