บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อ-สกุล : อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
: ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ :
E-mail : Pakpoom@snru.ac.th
Tuck_aggie44@hotmail.com
จัก2 ชื่อ-สกุล : อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : jakkapat.p@snru.ac.th
กำ ชื่อ-สกุล : อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : khumpanat@snru.ac.th
%e0%b8%ad ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : suwit@snru.ac.th
วะ ชื่อ-สกุล : อ.วรางรัตน์ เป้งไชยโม
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : varangrat@snru.ac.th
กนก ชื่อ-สกุล : อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
โทรศัพท์ :
E-mail : kanokwan.b@snru.ac.th
ธรา ชื่อ-สกุล : ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : taradol.j@snru.ac.th
รัต ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : ratmanee@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail :Benjamabhorn.pumhirunroj@gmail.com


อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์

พิจิ ชื่อ-สกุล : อ.ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ :
E-mail : pijika.t@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรพืชศาสตร์
โทรศัพท์ :
E-mail : sbutnan@snru.ac.th
สุน ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.สุนทรีย์  สุรศร
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : suntaree.s@snru.ac.th
นัด ชื่อ-สกุล : ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : nattapong.w@snru.ac.th
ครอง ชื่อ-สกุล : ผศ.ครองใจ โสมรักษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : krongjai@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ธนะ ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ธนกร  ราชพิลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : tanakon.r@snru.ac.th


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชาการประมง
: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โทรศัพท์ :
E-mail : tarika.t@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.อนาวิล พรหมเทพ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : anavil.p@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : songsub.a@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : nopparat.p@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : อ.อรอนงค์ ขันเดช
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : aonanong.c@snru.ac.th
 ผลงานตีพิมพ์
ชื่อ-สกุล : อ.นวรัตน์ เมืองเล็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail :  ann.nawarat@gmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

แนน ชื่อ-สกุล : ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ :
E-mail : titinanbuaban@gmail.com
 

 

สิ1 ชื่อ-สกุล : อ.สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ :
E-mail : sirintat.r@snru.ac.th
โก ชื่อ-สกุล : อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : kovit.p@snru.ac.th
ยุพิน1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ยุพิน  สมคำพี่
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : yuphin.s@snru.ac.th
พัน ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ :
E-mail : pannapa.h@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.ดร.สุเมธ เพียยุระ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : spiayura@gmail.com
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ :
E-mail : pannapa.h@snru.ac.th
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจเกษตร

เรือง3 ชื่อ-สกุล : ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ :
E-mail : h.rueangrit@snru.ac.th
 ประวัติและผลงาน
นรา ชื่อ-สกุล : ผศ.นราวุธ ระพันธ์คำ
ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ :
E-mail : narawut@snru.ac.th
ชะนก ชื่อ-สกุล : อ.ชนกนันท์  ศรีลาพัฒน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : chanoknan@snru.ac.th
หมายเหตุ – ลาศึกษาต่อ –
พร ชื่อ-สกุล : ผศ.ธนะดา ก้อนกั้น
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : phornphat@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สม ชื่อ-สกุล : อ.สมศักดิ์  ศิริขันธ์
ตำแหน่ง :  ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ :
E-mail : somsak.s@snru.ac.th
 

 

ฐิติรัตน์ ชื่อ-สกุล : ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 
E-mail : thithirat@snru.ac.th
สะ ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร  มีชัยตระกูล
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 
E-mail : sasithorn.m@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.นะกะวี ด่านลาพล
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 
E-mail : nakawee@gmail.com