บุคลากรสายสนับสนุน

สุพัด ชื่อ-สกุล :  สุพัตรา  หล้าชาญ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ : 08-9861-4896
E-mail :
หนิง ชื่อ-สกุล :  กิรอัชฌา  แถมสมดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-4295-6146
E-mail : gira_dee@snru.ac.th
มัน ชื่อ-สกุล : มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 09-4525-1792
E-mail : munlika.s@snru.ac.th
กะนก ชื่อ-สกุล : กนกภรณ์ จันตะแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-7589-8030
E-mail : kanokporn@snru.ac.th
9 ชื่อ-สกุล : สัญญา  แถมสมดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 08-3418-5889
E-mail : sayan.t@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : สกลสุภา เจนศิริวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 06-2692-6355
E-mail : sakolsupa@snru.ac.th
อภิ ชื่อ-สกุล : อภิสิทธิ์  โสรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 09-5303-9181
E-mail : maxxx2532@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อนุวัตร  อุ่นคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-8312-5097
E-mail : 
ชื่อ-สกุล : ธิวาพร  คำสงค์
ตำแหน่ง : เจ้่าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-5665-8704
E-mail : 
รัดดา ชื่อ-สกุล : รัชดาภรณ์  ราชติกา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-8101-2841
E-mail : ratchadaporn@snru.ac.th
ทิพพะ ชื่อ-สกุล : ทิพวรรณ  บุญตาท้าว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สนง.คหกรรม
โทรศัพท์ : 08-1053-0561
E-mail :
ชื่อ-สกุล : อรัญ บุตรนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
โทรศัพท์ : 09-3374-7021
E-mail :
ชื่อ-สกุล : สราวุฒิ ผายเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สนง.พืชศาสตร์
โทรศัพท์ : 08-4952-0344
E-mail :
ชื่อ-สกุล : เสกสรร บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สาขาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 08-9983-4986
E-mail :
ถา ชื่อ-สกุล : ถาวร ศรีระวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานประจำฟาร์มสาธิต
โทรศัพท์ : 08-8538-7823
E-mail : tawon.s@snru.ac.th
สะริน ชื่อ-สกุล : สริญญา แสนภูวา
ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร สนง.
โทรศัพท์ : 09-8610-2179
E-mail : sarinya.t@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 
E-mail : s
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :
E-mail :