ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานคุณธรรม นำการวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร

วิสัยทัศน์
มุ่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม นำการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมหลัก
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข”
(4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ