ประวัติและผลงาน ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี

ประวัติการศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

 

ตำรา / หนังสือ

ปีที่พิมพ์
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2557
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักธุรกิจการเกษตร  2555

 
งานวิจัย

ปีที่พิมพ์
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด Application of Loacl Wisdoms for the Development of Fattening Cattle Production by Members of Pon-Yang-Khram Livestock Co-operative Limited จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558

 บริการวิชาการ

ปีที่พิมพ์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2555
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุนตามแนวทางเศรษฐพิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษบกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558