หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการประกอบอาชีพ :
1. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้านบริหารและวางแผน ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพอาหารการสุขาภิบาลอาหาร ระบบมาตรฐานอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. งานจำหน่ายและบริการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
3. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. นักโภชนาการในหน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ :
แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขา เป็นต้น
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ :
แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขา เป็นต้น
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ :
แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขา เป็นต้น
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร : เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรเกษตรอย่างยั่งยืน  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการประกอบอาชีพ :
1. งานราชการ: นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม นักบริหารจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
2. งานเอกชน: นักวิชาการ นักวิจัย นักการตลาด พนักงานขาย นักส่งเสริมการขาย ในบริษัท รวมถึงงานทุกประเภทที่ต้องการพนักงาน
3. ประกอบอาชีพส่วนตัว: ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ กิจการฟาร์มพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ฟาร์มพืชไร่ ฟาร์มพืชสวน ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ เป็นต้น การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรและปุ๋ย ธุรกิจการส่งออกสินค้าผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงธุรกิจส่วนตัวที่นักศึกษาสนใจ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาการประมง :
แนวทางการประกอบอาชีพ : ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขา เป็นต้น