ระดับปริญญาตรี

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์