คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 


ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อ.อนาวิล พรหมเทพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์


ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อรอนงค์ ไชยรา
ประธานสาขาวิชาประมง
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
       
อ.ศศิธร มีชัยตระกูล
ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
       


หัวหน้าสำนักงาน

สุพัตรา หล้าชาญ
หัวหน้าสำนักงาน