คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 


ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อ.อนาวิล พรหมเทพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์


ประธานสาขาวิชา

พิจิ แนน
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน
ประธานสาขาวิชาประมง
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
         
อ.สมศักดิ์ ศิริขันธ์
ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
       


หัวหน้าสำนักงาน

สุพัตรา หล้าชาญ
หัวหน้าสำนักงาน