รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยเเพร่เมื่อ 326 เข้าชม
รหัสโครงการ รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
62A55107คทก01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ Download
62A55107คทก01W02 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ Download
62A55107คทก01W03 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) นางสุพัตรา  หล้าชาญ Download
62A55107คทก02W01 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร Download
62A55107คทก02W02 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ Download
62A55107คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นางศศิธร  มีชัยตระกูล Download
62A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ นายณัฐพงษ์  วงษ์มา Download
62A55107คทก14W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต Download
62A55107คทก14W02 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล Download
62A55107คทก14W03 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) นายสุวิทย์  ทิพอุเทน Download
62A55107คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล Download
62A55107คทก16W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   สมคำพี่ Download
62A55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร นางสาวภรภัทร  ไชยสมบัติ Download
62A55209คทก01W01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง Download
62A55311คทก01W01 โครงการการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์เพื่อเพิ่มความทนเค็มในข้าวพันธ์ุพื้นเมือง (Oryza sativa L) ของสกลนคร เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุนทรีย์  สุรศร Download
62A55412คทก13W01 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส Download
62A55412คทก15W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน นายอนาวิล  พรหมเทพ Download
62A55413คทก03W01 โครงการ ส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ครั้งที่2 นายนะกะวี  ด่านลาพล Download
62A55413คทก12W01 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต Download
62A55413คทก14W01 โครงการทำบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์ นายภาคภูมิ  ซอหนองบัว Download
62A55413คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาสัตว์ นางฐิตินันท์  เหมะธุลิน Download
62A55413คทก16W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคำพี่ Download
62A66114คทก01W01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ Download
62A66114คทก03W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการทำน้ำข้าวฮางงอกผสมน้ำผลไม้พื้นถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง Download
62A66114คทก03W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น(ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม) นางศศิธร  มีชัยตระกูล Download
62A66114คทก03W03 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น (บ้านม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร) นางศศิธร  มีชัยตระกูล Download
62A66114คทก04W01 โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคำพี่ Download
62A66114คทก09W01 โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน สพ.ญ.กนกวรรณ  บุตรโยธี Download
62A66114คทก13W01 โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิตในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้านโคกสะอาด ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส Download
62A66114คทก14W01 โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
62A66114คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน นางสาวรัตน์มณี  ชนะบุญ Download
62A66114คทก14W03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุมชมบ้านโคกสะอาด นางสาวรัตน์มณี  ชนะบุญ Download
62A66114คทก14W04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด นางสาวรัตน์มณี  ชนะบุญ Download
62A66114คทก15W01 โครงการ ธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของบ้านม่วงลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ Download
62A66114คทก15W02 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน นางอรอนงค์  ไชยรา Download
62A66114คทก15W03 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคและการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ Download
62A66114คทก16W01 โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคำพี่ Download
62A66114คทก16W02 โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคำพี่ Download
62A66114คทก16W03 โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคำพี่ Download
62A66114คทก17W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร นายนราวุธ  ระพันธ์คำ Download
62P55107คทก02W01 โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกรผู้ที่ได้รับทุนราชภัฎเพื่อทายาทเกษตรกร ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร Download
62P55108คทก01W01 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) นางสุพัตรา  หล้าชาญ Download
62P55108คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นางกิรอัชฌา  แถมสมดี Download
62P55108คทก01W03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 นางอรอนงค์  ไชยรา Download
62P55108คทก02W01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร Download
62P55108คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคระเทคโนโลยีการเกษตร น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
62P55108คทก17W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวภรภัทร  ไชยสมบัติ Download
62P55108คทก17W02 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร นางสาวภรภัทร  ไชยสมบัติ Download