รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยเเพร่เมื่อ 190 เข้าชม
รหัสโครงการ รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
กลยุทธ์ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จำนวน  16 โครงการ
62A55107คทก02W02 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21 งานบริการการศึกษา
62A55107คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
62A55107คทก14W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55107คทก14W02 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55107คทก14W03 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55107คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง สาขาวิชาการประมง
62A55107คทก16W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
62A55209คทก01W01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป
62A55413คทก03W01 โครงการ ส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ครั้งที่2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62P55107คทก02W01 โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกรผู้ที่ได้รับทุนราชภัฎเพื่อทายาทเกษตรกร งานบริการการศึกษา
62P55108คทก02W01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานบริการการศึกษา
62P55108คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคระเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการนักศึกษา
62P55108คทก17W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
62P55108คทก17W02 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน  1 โครงการ
62A55413คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม จำนวน  7 โครงการ
62A66114คทก03W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการทำน้ำข้าวฮางงอกผสมน้ำผลไม้พื้นถิ่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก03W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น(ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก03W03 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น (บ้านม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก14W01 โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก15W01 โครงการ ธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของบ้านม่วงลาย สาขาวิชาการประมง
62A66114คทก16W01 โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
กลยุทธ์ : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จำนวน  17 โครงการ
62A55311คทก01W01 โครงการการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์เพื่อเพิ่มความทนเค็มในข้าวพันธ์ุพื้นเมือง (Oryza sativa L) ของสกลนคร เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานบริหารทั่วไป
62A55412คทก13W01 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์
62A55412คทก15W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน สาขาวิชาการประมง
62A55413คทก12W01 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา
62A55413คทก14W01 โครงการทำบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55413คทก16W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก01W01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ งานบริหารทั่วไป
62A66114คทก04W01 โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก09W01 โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
62A66114คทก13W01 โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิตในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาพืชศาสตร์
62A66114คทก14W03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุมชมบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก14W04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก15W02 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน สาขาวิชาการประมง
62A66114คทก15W03 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคและการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาการประมง
62A66114คทก16W02 โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก16W03 โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก17W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
กลยุทธ์ : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จำนวน  5 โครงการ
62A55107คทก01W02 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป
62A55107คทก01W03 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) งานบริหารทั่วไป
62A55107คทก02W01 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริการการศึกษา
62P55108คทก01W01 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) งานบริหารทั่วไป
62P55108คทก01W03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 งานบริหารทั่วไป
กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน  2 โครงการ
62A55107คทก01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป
62P55108คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป
62A55107คทก01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป
62A55107คทก01W02 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป
62A55107คทก01W03 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) งานบริหารทั่วไป
62A55209คทก01W01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป
62A55311คทก01W01 โครงการการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์เพื่อเพิ่มความทนเค็มในข้าวพันธ์ุพื้นเมือง (Oryza sativa L) ของสกลนคร เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานบริหารทั่วไป
62A66114คทก01W01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ งานบริหารทั่วไป
62P55108คทก01W01 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) งานบริหารทั่วไป
62P55108คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป
62P55108คทก01W03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 งานบริหารทั่วไป
62A55107คทก02W01 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริการการศึกษา
62A55107คทก02W02 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21 งานบริการการศึกษา
62P55107คทก02W01 โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกรผู้ที่ได้รับทุนราชภัฎเพื่อทายาทเกษตรกร งานบริการการศึกษา
62P55108คทก02W01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานบริการการศึกษา
62A55107คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A55413คทก03W01 โครงการ ส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ครั้งที่2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก03W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการทำน้ำข้าวฮางงอกผสมน้ำผลไม้พื้นถิ่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก03W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น(ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก03W03 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น (บ้านม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
62A66114คทก04W01 โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก09W01 โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
62A55413คทก12W01 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา
62P55108คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคระเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการนักศึกษา
62A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
62A55412คทก13W01 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์
62A66114คทก13W01 โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิตในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาพืชศาสตร์
62A55107คทก14W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55107คทก14W02 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55107คทก14W03 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55413คทก14W01 โครงการทำบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55413คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก14W01 โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก14W03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุมชมบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A66114คทก14W04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์
62A55107คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง สาขาวิชาการประมง
62A55412คทก15W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน สาขาวิชาการประมง
62A66114คทก15W01 โครงการ ธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของบ้านม่วงลาย สาขาวิชาการประมง
62A66114คทก15W02 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน สาขาวิชาการประมง
62A66114คทก15W03 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคและการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาการประมง
62A55107คทก16W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A55413คทก16W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก16W01 โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก16W02 โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A66114คทก16W03 โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
62A55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
62A66114คทก17W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
62P55108คทก17W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
62P55108คทก17W02 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร