ทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563”

เผยเเพร่เมื่อ 427 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน สร้างศรัทธา ทัศนคติและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนจากภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ที่มีอยู่ให้เกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้น จนเข้มแข็งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองได้และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน (พัฒนาจาก Traditional Farmer ไปสู่ Smart Farmer) และให้นักศึกษามีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่กลับสู่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพในโครงการ “ทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร”

เอกสารดาวน์โหลด
รายละเอียดประกาศรับสมัคร
เอกสารใบสมัคร