รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยเเพร่เมื่อ 18 เข้าชม
รหัสโครงการ รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
63A55107คทก02W01 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.น.สพ.ธราดล   จิตจักร Download
63A55107คทก03W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นางศศิธร   มีชัยตระกูล Download
63A55107คทก09W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ นางสาวรัตน์มณี   ชนะบุญ Download
63A55107คทก10W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
63A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ นายณัฐพงษ์   วงษ์มา Download
63A55107คทก14W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ นายสุวิทย์   ทิพอุเทน Download
63A55107คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง นายอนาวิล   พรหมเทพ Download
63A55107คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   สมคำพี่ Download
63A55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร นางสาวภรภัทร   ไชยสมบัติ Download
63A55108คทก01W01 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   พัชณีย์ Download
63A55210คทก01W01 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง Download
63A55413คทก12W01 โครงการเกษตรส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
63P55107คทก01W01 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นางสุพัตรา   หล้าชาญ Download
63P55107คทก01W02 โครงการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) นางสุพัตรา   หล้าชาญ Download
63P55107คทก02W01 โครงการกิจกรรมบ่มเพาะทายาทเกษตรกรผู้ที่ได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
63P55107คทก02W02 โครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2563 น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
63P55107คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต Download
63P55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร นางสาวภรภัทร   ไชยสมบัติ Download