คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 322 เข้าชม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ดังนี้

  1. รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา  กรรมการ
  3. ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ