การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ปฏิบัติการ : การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

เผยเเพร่เมื่อ 412 เข้าชม

ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปฏิบัติการ : การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงกบนาในกระชังผ้าใบ การเพาะพันธุ์และแปลงเพศปลานิล การผลิตอาหารสัตว์น้ำด้วยเครื่องอัดเม็ดชนิดลอยน้ำ การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช (Aquaponics system) และการแนะนำแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นร่วมกัน โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้ อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ และนายอรัญ บุตรนา ได้ให้องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ อาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร